Innehåll

Balans nr 5 2000

1997 De flesta kvinnor i branschen är nöjda – men jämställdheten kan bli bättre

Det här året flyttar redaktionen av utrymmesskäl ut från FARs kansli och kommer att under två år hyra in sig i andra lokaler (dock i samma hus). Nya hjälpmedel gör att man nu inte bara hanterar text och layout, utan även större delen av bildhanteringen i redaktionens datorer. I redaktionskommittén ersätts under året Birgitta Lindén av Jan Magnusson.

Balans upplaga ökar något och under året läggs också tidningens hemsida ut på internet (med omslag, innehållsförteckning, prenumerationsservice etc.).

Ett tidens tecken är att Balans under året publicerar en serie artiklar från ”FARs genomförandegrupp för Informationsprojekt Euro” som diskuterar den kommande valutaunionens påverkan på redovisning, avtalsrätt, småföretag, svenska revisorers arbete m.m. Artiklarna publiceras senare på året också i ett särtryck med titeln ”EMU – en fråga för Sverige”.

I januarinumret redovisar Björn Markland direktiven till den statliga utredning som ska se på indirekt ägande av revisionsbyråer. Den har fått tilläggsuppdraget att bl.a. undersöka om det finns anledning att direkt begränsa revisorernas möjligheter att utöva sådan verksamhet som saknar samband med revisionsutövning. Utredningen ska bli klar under året, men Markland misstänker av flera skäl ”att det uppdrag som utdelats kan vara mycket större än vad regeringen föreställt sig”. (Han får som bekant rätt, Revisionsbolagsutredningen blir färdig först på våren 1999.)

Två av årets temanummer behandlar kommunal revision (aktualiserat bl.a. av Öhrlings köp av Komrev och diverse kommunala skandaler) och kvinnorna i revisorsyrket (”de flesta är nöjda med sitt yrkesval men jämställdheten kan bli bättre”).

I ett tredje temablock tar Balans åter upp frågan om revisorns roll: varför flaggar man inte längre på bruket när revisorn kommer? I det sammanhanget intervjuas även den nye FAR-ordföranden Thomas Thiel som bl.a. menar att revisionsplikten inte är så avgörande, att offertgivning inte bara är osunt och att det är ett problem att de viktiga specialisterna står utanför föreningen. I en genomgång av statistik om revisorer konstateras att genomsnittsledamoten blivit tre år äldre på de fyra år som gått sedan förra redovisningen.

Under året diskuterar också t.ex. Sven-Erik Johansson byte av redovisningsprincip, Anders Malmeby skriver om år 2000-problemet, Rolf Skog presenterar bl.a. förslagen om återköp av egna aktier och aktiebolagets kapital och Håkan Thörnholm och Bo Hjalmarsson kommenterar FARs nya revisionsberättelse.

På debattsidorna diskuteras t.ex. beslutet om att införa kvalitetskontroll (som fattades på FARs årsstämma 1996), revisorn och kontrollfrågorna och ABB:s årsredovisning (som Peter Malmqvist tycker är svårläst).