Innehåll

Balans nr 5 2000

Internationellt: Förenklade årsredovisningar i Storbritannien

ASB har i februari publicerat en diskussions-PM ”Year-end Financial Reports: Improving Communication”. Syftet är att finna metoder för att förenkla årsredovisningen för att göra den mer tillgänglig för vanliga aktieägare. Problemet är att de krav som numera ställs i olika redovisningsrekommendationer medför en ständigt ställande notapparat som ställer stora krav på läsarna. Den brittiska lagstiftningen tillåter redan idag företag att skicka ut årsredovisningar i sammandrag men möjligheten utnyttjas sällan. I promemorian diskuteras som en möjlighet att företag enbart skickar ut den information som krävs i bokslutskommuniken. Ytterligare ett förslag som diskuteras är att i företag med ett mycket stort antal småaktieägare, exempelvis i det brittiska telebolaget eller i lokala vattenverk, företag enbart skall behöva skicka ut en beskrivning över verksamheten i ord, dvs. utan resultat- och balansräkningar.

Rolf Rundfelt