Balans nr 6–7 2000

IT-säkerhet: Allt större intresse

Protect Data är verksamt i bland andra de nordiska länderna, Slovaken och USA.

Omsättningen uppgick till 150,3 MSEK förra året, en ökning med 21 procent, vilket var sämre än förväntat men ett utslag av millennieskiftet som negativt påverkade sista kvartalets försäljningsresultat.

Bland kunderna kan nämnas Ericsson, NEC, Cap Gemini och Volvo.

Företaget hade på bokslutsdagen 85 anställda. Tre fjärdedelar av personalen är under 45 år.

Företaget skisserar i sin årsredovisning för 1999 följande utveckling av IT-säkerhetsbranschen:

Fler och fler arbetsverktyg och interna nätverk blir uppkopplade mot Internet och de publika näten blir allt mer ett stöd för företagens affärsverksamhet. Samtidigt ökar användandet av trådlösa applikationer såsom mobiltelefoner och handdatorer.

Detta leder till att kraven på att skydda känsligt material ökar. Trenden går mot att fler och fler företag investerar i säkerhetslösningar och samtidigt ökar konkurrensen.

Att IT-säkerhet prioriteras av företag och organisationer och är ett av de snabbast växande områdena inom IT bekräftas av ett flertal studier som genomförts. Bland annat av en från analysföretaget Datamonitor. Den visar att PKI (Public Key Infrastructure) och VPN (Virtual Private Network) är de områden som kommer att växa snabbast fram till år 2003.

Studien visar att världsmarknaden för IT-säkerhet 1999 omsatte cirka 19 miljarder kronor och 2003 beräknas den enligt Datamonitor omsätta 65 miljarder kronor. Av tillväxten bedöms PKI och VPN stå för en betydande del. Det förklaras med att dessa system delvis bygger på nya tekniker och att de tillför ett stort mervärde för företag som installerar dessa, med bland annat bättre möjligheter till säker elektronisk affärskommunikation (PKI) och säker krypterad kommunikation via de publika näten (VPN). Även andra typer av säkerhetsprodukter spås få ett kraftigt uppsving.

IT-säkerhet prioriteras

Enligt en annan undersökning som det danska undersökningsföretaget Niveau genomförde i slutet av sommaren 1999 står IT-säkerhet högt på agendan för IT-ansvariga i svenska företag. De prioriterade områdena är internet, intranät, IT-säkerhet och IT-strategifrågor. Andra studier visar också att IT-säkerhetsfrågorna mer och mer hamnar på ledningsnivå i företagen. De ökande behoven av IT-säkerhetslösningar har också lett till att kraven på leverantörerna av IT-säkerhetssystem ökar. De flesta företag efterfrågar aktörer som inte bara säljer produkter utan som mer fungerar som partners och även kan bistå med support och kunskaper om hur IT-säkerhetsfrågor bör hanteras och strategier ska utarbetas.

Sex faktorer drivande

Protect Data har definierat sex områden som bedöms vara de drivande faktorerna på IT-säkerhetsmarknaden.

  • Den kraftiga tillväxten när det gäller Internetanvändning och antalet persondatorer.

  • Det ökande användandet av trådlös access.

  • Tillväxten när det gäller elektronisk handel.

  • Större och större lagringsutrymme på bärbara datorer och handdatorer ökar behovet av skydd.

  • Mer och mer tredjepartsinformation (t.ex. patientjournaler) lagras digitalt.

  • Införandet av det trådlösa nätverksprotokollet Bluetooth.

Pär Trehörning

(Källa: årsredovisning Protect Data 1999)