Innehåll

Balans nr 6–7 2000

Internationellt: IOSCO rekommenderar IAS vid notering i ett annat land

Tidigare i maj har IOSCO, dvs. den organisation som består av tillsynsmyndigheter för kapitalmarknaderna, fattat ett beslut som möjligen väckte falska förhoppningar hos läsarna. Beslutet är att man rekommenderar sina medlemmar att tillåta att de utländska företag som söker notering skall få använda de 30 rekommendationer som IASC gett ut. Det är ett beslut som många väntat på. Det framstår emellertid som ett slag i luften.

En anledning är att diskussionerna i USA huruvida IAS kan anses ha den kvalitet som krävs långt ifrån är avslutad. Svaren på det frågeformulär som skickades ut tidigare i år skulle vara inne i slutet av maj. Därefter lär det krävas flera månader innan SEC tagit ställning.

Detta återspeglas också i IOSCO:s kommuniké. Det är alltså inte fråga om ett ovillkorat godkännande av IAS. Medlemsländerna (läs USA) förbehåller sig nämligen rätten att, när så bedöms nödvändigt, föreskriva att IAS rekommendationer skall kompletteras med

  • en avstämning mot nationella regler för att illustrera effekten av att använda en annan redovisningsprincip än den som IASC rekommenderat

  • mer information när informationskraven i en IAS uppfattas som otillräcklig (den som arbetat med att uppfylla alla IAS upplysningskrav kan fundera över hur detta skulle kunna vara möjligt!)

  • tolkningsanvisningar när en IAS uppfattas som oklar. Ett exempel skulle kunna vara att man förbehåller sig rätten att inte tillåta en tillämpning av poolningsmetoden om skillnaden i verkligt värde mellan de företag som går samman överstiger exempelvis 55–45.

Dessutom sägs att medlemsländerna förbehåller sig rätten att helt förbjuda tillämpningen av en viss regel i en IAS om regeln skulle uppfattas som stridande mot nationella regler. Här skulle man kunna tänka sig att det man avser är tillämpningen av den ”overriding-regel” som finns i IAS 1.

Sammanfattningsvis innebär detta att IOSCO:s beslut bekräftar det som varit allmänt accepterat sen en tid, nämligen att USA inte är beredda att släppa fram IAS utan ganska långtgående modifieringar.

Rolf Rundfelt