Balans nr 8–9 2000

Aktuell information

IFAC- och andra internationella nyheter på revisionsområdet

Standard från IAPC för intygsuppdrag

IFAC har i juli 2000 publicerat den nya standarden för uppdrag där en revisor intygar olika förhållanden, t.ex. ekonomisk information (”International Standard on Assurance Engagements”) (jfr. Balans nr 5/1999). Standarden beskriver bl.a. målet för ett sådant uppdrag och de komponenter som ska finnas i ett uppdrag av denna typ. Standarden ger vägledning vid intygande med hög grad av säkerhet. Detta projekt i den internationella revisionskommittén IAPC har varit komplicerat och den nu publicerade standarden är den första delleveransen från projektet.

Läs mer på IFAC:s hemsida www.ifac.org (Latest News)

Standard från IAPC för externa bekräftelser

IAPC har i juli också publicerat den nya standarden för externa bekräftelser (”External Confirmations”). Den utvidgar nuvarande vägledning för bekräftelser av kundfordringar till alla typer av externa bekräftelser. Standarden ger också mer vägledning om hur man utformar och skaffar externa bekräftelser liksom hur revisorn ska förfara när begäran om bekräftelser inte besvaras.

Läs mer på IFAC:s hemsida www.ifac.org (Latest News)

IFAC inbjuder till synpunkter på ett utkast till uttalande från IAPC om revisionen av derivat

IAPC har i augusti offentliggjort ett utkast till uttalande som ska ge vägledning vid revisionen av derivat. Uttalandet behandlar bl.a. revisorns respektive företagsledningens ansvar, de viktigaste ekonomiska riskerna, riskbedömning och intern kontroll samt olika typer av substansgranskningsåtgärder och när dessa ska användas. IFAC vill ha synpunkter på utkastet senast den 30 november 2000.

Läs mer på IFAC:s hemsida www.ifac.org (Latest News)

The Panel on Audit Effectiveness publicerar utkast till rapport

Amerikanska ”Panel on Audit Effectiveness” publicerade i slutet av maj 2000 ett utkast till rapport med rekommendationer för att förbättra revisionens effektivitet. Rapporten finns tillgänglig på IFACs hemsida där även IFACs svar 21 juli 2000 till panelen är publicerat; se www.ifac.org (Current Initiatives)

IFAC:s IT-kommitté deltar i arbete om informationssäkerhet

IFAC:s IT-kommitté deltar i ett internationellt samarbete om informationssäkerhet. En nyckelprodukt i detta samarbete är en rapport som ger vägledning om hur hur informationssäkerhetsrisker hanteras. Rapporten innehåller frågor som styrelseledamöter bör ställa i arbete med att skydda information i sina företag.

Läs mer på IFAC:s hemsida www.ifac.org (Current Initiatives)

NRK:s sammanträde i Oslo

NRK sammanträdde i Oslo den 11 augusti 2000. NRK består av representanter för revisionskommittérna i de nordiska länderna. Vid mötet informerades om och utbyttes erfarenheter från det arbete med de internationella revisionsrekommendationerna som pågår i samtliga nordiska länder (jfr. bl.a. Balans nr 3/1999). För den kommande tvåårsperioden från och med nu är Norden åter representerade i IAPC och vid mötet beslutades om ett konkret förslag till det Nordiska revisorsförbundet hur Norden effektivast ska ta tillvara de möjligheter till påverkan på IAPC:s arbete som detta innebär.

Av Lars-Gunnar Larsson

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans fortsättningsvis endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss eller liknande. Vill man läsa hela remissvaret hänvisar vi till FARs nya hemsida, www.far.se.

Till Finansdepartementet

Promemoria om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel

FAR tillstyrker det framlagda förslaget.

Läs mer på www.far.se

Inkomstskatteregler med anledning av ändrade mervärdesskatterättsliga regler för fastighetsuthyrning

FAR tillstyrker det framlagda förslaget. (Detta är hela svaret.)

Skatteregler mot handel med skalbolag

FAR avstyrker att de i promemorian framlagda förslagen läggs till grund för lagstiftning.

Läs mer på www.far.se

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av leasingavtal

Utöver synpunkter på just detta förslag redovisar FAR sina synpunkter på de allmänna råden/vägledningarna som sådana och i missivbrev från BFN framförda synpunkter på vad som skall gälla beträffande Redovisningsrådets rekommendationer.

Läs mer på www.far.se

Till Justitiedepartementet

Redovisning i utländsk valuta (Ds 2000:15)

Läs FARs synpunkter på www.far.se

Till Svenska Revisorsamfundet SRS

Undantag från FARs stadgebestämmelser om kvalitetskontroll

Föreningen Auktoriserade Revisorer FARs styrelse har den 4 september 2000, med stöd av FARs stadgar 35 § 2 st. och den av stämman fastställda ordningen för FARs kvalitetskontroll, punkt 4, och efter tillstyrkande av FARs kvalitetsnämnd, beslutat att medge undantag från huvudregeln i 35 § 1 st. för FAR-ledamöter som genomgått kvalitetskontroll enligt de regler som tillämpas av Svenska Revisorsamfundet SRS. (Detta är hela svaret.)

Till Vägverket

Vägledning och Allmänna råd avseende den ekonomiska prövningen för trafiktillstånd

* FAR anser att revisors intyg bör utformas i nära överenskommelse med strukturen i internationell standard för översiktlig granskning, vilken avses antagas i Sverige inom en snar framtid

* FAR ifrågasätter om stämpel behöver åsättas revisors intyg.

Läs mer på www.far.se