Innehåll

Balans nr 1 2001>

Noteringar: Rådet skjuter upp nya rekommendationer

Redovisningsrådet har senarelagt några nya rekommendationer, bl.a. sådana som redan presenterats i Balans. Meddelandet lyder:

”Redovisningsrådet beslöt vid sitt möte den 19 december att skjuta upp tidpunkten för ikraftträdandet till den 1 januari 2002 för följande rekommendationer:

RR 1:00 Koncernredovisning.

RR 15 Immateriella tillgångar.

RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar.

RR 17 Nedskrivningar.

RR 19 Verksamheter under avveckling.

Det innebär att dessa rekommendationer skall tillämpas för finansiella rapporter som upprättas för räkenskapsår, inklusive delårsperioder, som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2002.

Tidigare tillämpning uppmuntras.

Vid tidigare tillämpning av RR 1:00 skall samtidigt RR 15, RR 16 och RR 17 tillämpas från samma tidpunkt.

Vid tidigare tillämpning av RR 15 skall samtidigt RR 1:00 och RR 17 tillämpas från samma tidpunkt.

Av de rekommendationer som Redovisningsrådet givit ut skulle, enligt vad som anges i respektive rekommendation, tretton träda i kraft den 1 januari 2001. Bakgrunden till ovannämnda beslut är att det från företagens sida har framförts önskemål om att skjuta upp ikraftträdandet för några av dessa rekommendationer för att de större företagen därigenom skall få mer tid för att förbereda införandet av rekommendationerna.”

Bengt Holmquist