Balans nr 1 2001>

Dialogen med PRV bolag: Cirka 1 200 ärenden per år gäller utbyten av årsredovisningshandlingar

Representanter från Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS har sedan några år en kontinuerlig dialog med Bolag Juridik på PRV Bolag. Syftet är att informera om och diskutera frågor av gemensamt intresse.

Det senaste mötet (tidigare möten har bl.a. refererats i Balans nr 10/1998 och nr 1/2000.) hölls på FARs kansli den 9 november 2000. Bland de frågor som berördes vid mötet kan nämnas:

 • PRV redovisade statistik över föreläggandena i ärenden om räkenskapshandlingar. Klart vanligast förekommande föreläggande är att (utdrag ur) bolagsstämmoprotokoll skall ges in vid vinstutdelning. Bakgrunden till detta krav diskuterades och PRV uppgav orsaken är en bestämmelse i kupongskattelagen (18 §). Resultatet av diskussionen blev att PRV skall verka för en ändring av lagstiftningen på denna punkt.

 • Ett föreläggande som ökat väsentligt mellan 1998 och 1999 är att den koncernredovisning för ”toppmoderbolag” som det hänvisas till saknas i de ingivna årsredovisningshandlingarna.

 • PRV uppgav att det är en markant ökning av antalet revisionsberättelser med datum efter fastställelseintygets datum dvs. efter det datum då bolagsstämman hållits. PRV redovisade inte någon statistik på detta utan informationen baserades på uppgifter från dem som handlägger räkenskapshandlingarna.

 • PRV visade även statistik över ingivna årsredovisningshandlingar från ”andra företag” än aktiebolag. Den visar att få sådana ”andra företag” skickar in räkenskapshandlingar för registrering. PRV överväger någon form av informationsdrive i frågan som riktar sig till de aktuella företagskategorierna och dem som bistår dem i redovisningsfrågor.

Utbyte av redovisningshandlingar

 • I 7 kap. 3 § årsredovisningslagen regleras när ett moderbolag inte behöver upprätta koncernredovisning. Metodiken för att fastställa ”nettovärdet av koncernföretagens tillgångar” (punkt 2 i 3 §) diskuterades. PRV:s syn är att detta värde bestäms genom en summering av de enskilda bolagens balansomslutning inklusive koncernmellanhavanden.

 • PRV uppgav att det förekommer cirka 1200 ärenden per år som gäller utbyten av årsredovisningshandlingar. De främsta orsakerna är ändrat bokslut, ändrad vinstdisposition eller tryckfel/summeringsfel. Vid diskussionen berördes att beslut av och krav från skattemyndighet bidrar till många fall av ändrade bokslut. Det ifrågasattes om det inte borde gå att ändra taxeringar utan att historiska bokslut och årsredovisningar skulle behöva ändras. PRV såg gärna att FAR och SRS berörde denna fråga i sina kontakter med Riksskatteverket.

 • PRV uppgav att de flesta handläggningstiderna nu är acceptabla, dvs. ca 1–2 veckor.

Elektroniska räkenskapshandlingar

 • Frågan om elektroniskt ingivande av räkenskapshandlingar berördes. PRV informerade om sitt pågående projekt och FAR informerade om det nyligen utvecklade internetbaserade dataspråket XBRL (jfr. artikel i Balans nr 8–9/2000) som skulle kunna vara ett intressant verktyg i sammanhanget. Frågan ligger en bit fram i tiden och kräver bl.a. ändrad lagstiftning.

 • PRV redovisade några fall där verket underkänt en avgiven revisionsberättelse som revisionsberättelse beroende på dess innehåll. Frågan kommer att behandlas vidare med PRV och även tas upp i FARs revisionskommitté.

 • När det gäller frågan om bekräftelse till en revisorn som registrerats som revisor uppgavs att den ännu inte behandlats av PRV. Detsamma gäller rutinmässig information till revisorn när ett bolag saknar registrerad styrelse och VD. PRV:s projekt för kategorisering av ”orena” revisionsberättelser uppgavs vara vilande p.g.a. problem med verkets nya datasystem.

Synpunkter

Kom gärna med synpunkter på ovan nämnda och/eller andra PRV-relaterade frågor!

Kontaktpersoner är:

Tommy Eriksson (KPMG, Sundsvall, tel. 060/64 50 01, fax 060/17 54 70, e-post tommy.eriksson@kpmg.se) och Lars-Gunnar Larsson (FARs kansli, tel 08/506 112 14, fax 08/34 14 61, e-post lars-gunnar.larsson@far.se).

Lars-Gunnar Larsson , teknisk sekreterare på FAR, har i Balans nr 10/1998 och nr 1/2000 berättat om dialogen med PRV Bolag Juridik (tidigare räkenskapsenheten).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...