Balans nr 1 2001>

Aktuell Information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2000:12

Fråga om undantag från budplikt (Mellby)

Uttalande 2000:25

Utövande av rösträtt på bolagsstämma enligt generell rösträttsfullmakt utan instruktion från aktieägaren (MTG – SEB)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, www.far.se

Till Statens Energimyndighet

Förslag till föreskrifter och allmänna råd avseende naturgasverksamhet m.m.

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Statens Energimyndighets förslag till föreskrifter och allmänna råd om redovisning av ingångsbalansräkning i naturgasverksamhet och verksamhet med lagring av naturgas för annans räkning samt föreskrifter om avgiftsrapport med uppgift att ligga till grund för naturgasavgift. FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR har noterat den allmänt hållna beskrivningen av redovisningskraven. FAR har noterat att vad som avses i förordningen är en särskild balansräkning för kontrolländamål och att årsredovisningen enligt årsredovisningslagen inte skall innehålla den kompletterande informationen.

FAR har följande specifika kommentarer:

 1. Hänvisning görs till årsredovisningslagen och bokföringslagen. FAR ifrågasätter om samtliga tilläggsupplysningar enligt årsredovisningslagen behöver bifogas balansräkningen. Vad gäller bokföringslagen innehåller denna inte längre några värderingsregler och hänvisningen till denna lag synes därför inte tjäna något syfte.

 2. Vad gäller revisionsberättelsen skall granskningen ej utföras enligt god redovisningssed utan enligt god revisionssed.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Finansdepartementet

Behörighet för utländska deltagare i Fiscalisprogrammet att ta del av handlingar vid revision m.m.

Riksskatteverket (RSV) föreslår att utländska deltagare i Fiscalisutbytet kan få ta del av handlingar vid revision och närvara vid revision hos den reviderade. FAR avstyrker förslaget i dess nuvarande utformning, men tillstyrker detsamma om det kompletteras med ett krav på att myndigheterna bereder deltagarna en tillfällig anställning under aktuell tidsperiod.

Läs mer på www.far.se

Till Rådet för Kommunal Redovisning

Klassificering av finansiella tillgångar

Utkastet utgår från att det kan finnas tillgångar som avses bli använda för att fullgöra pensionsförpliktelser i framtiden.

I den privata företagsmiljön är detta förhållande ovanligt. Det förekommer i ett enskilt företag (med vissa undantag för försäkringsbolag) i form av till pensionsförmånstagare pantsatta kapitalförsäkringar i den mån sådana överhuvud redovisas bland tillgångarna (jfr. Bokföringsnämndens numera upphävda C-uttalande nr 21). ”Öronmärkning” av finansiella tillgångar förekommer eljest inte.

För att tillgångar skall kunna kopplas till pensionsåtaganden förutsätts i den privata sfären att tillgångarna i fråga är avskilda från den som gjort pensionsåtagandet.

– – –

Mot denna bakgrund ter sig hela utkastet för FAR främmande; går det överhuvud att inom den kommunala sfären öronmärka vissa tillgångar med sådan verkan att sambandet inte kan ändras av ett nytt beslut?

FARs slutsats är därför att rekommendationen inte är nödvändig.

Läs mer på www.far.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...