Innehåll

Balans nr 11 2001

Nyheter inför bokslutet 2001: ...och vilka kan tillämpa BFNs allmänna råd?

Enligt bokföringslagen ansvarar Bokföringsnämnden (BFN) för utvecklandet av god redovisningssed. Redovisningsrådets rekommendationer riktar sig i första hand till noterade bolag. Det framgår även av Stockholmsbörsens noteringsavtal att de noterade bolagen ska följa Redovisningsrådets rekommendationer. De bolag som inte är skyldiga att tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer ska istället tillämpa normgivning från BFN. Under 1999 beslutade BFN att dess normgivning ska utgöras av allmänna råd och vägledningar. I vägledningarna görs hänvisningar till andra lagar och rekommendationer. Vägledningarna är beskrivande och innehåller vanligen exempel och kommentarer till de allmänna råden. De allmänna råden innehåller endast BFNs egna regler.

BFN har under de senaste två åren arbetat med att klargöra i vilken omfattning Redovisningsrådets rekommendationer ska utgöra god redovisningssed även för icke noterade företag. I detta arbete har för närvarande fyra rekommendationer från Redovisningsrådet anpassats av BFN. Ytterligare en rekommendation har publicerats i utkast form. Syftet med BFNs tillämpingsnormgivning är att bidra till att redovisningen i icke-noterade företag förenklas jämfört med redovisningen i de noterade företagen samtidigt som samma grundläggande redovisningsprinciper tillämpas för noterade respektive icke-noterade företag.

BFN har i sitt arbete med att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer delat upp de icke-noterade näringsdrivande företagen i följande kategorier:

 • små företag,

 • medelstora företag och

 • stora företag.

Med små företag avses de s.k. 10/24 företagen, dvs. företag i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio och tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret uppgått till högst 24 miljoner kronor. Med stora företag avses de näringsdrivande, icke noterade, företagen med en balansomslutning som enligt balansräkningarna de senaste två räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp om 1000 gånger prisbasbeloppet eller antalet anställda hos företaget under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. Medelstora företag är de som inte kategoriseras som små eller stora företag.

Det står de icke-noterade företagen fritt att välja om de vill följa en specifik rekommendation från Redovisningsrådet eller Bokföringsnämndens allmänna råd. (Har Bokföringsnämnden inte publicerat något allmänt råd kan vägledning hämtas från Redovisningsrådets rekommendationer.) Exempelvis om ett icke-noterat företag följer de flesta av BFNs allmänna råd (BFNAR) kan det ändå välja att följa t.ex. RR 9 Inkomstskatter från Redovisningsrådet. Denna rekommendation ska då följas i sin helhet.

För ett moderföretag bestäms till vilken kategori företaget hör utifrån koncernens storlek. Skälet till detta är skrivningen i Årsredovisningslagen (ÅRL) 7 kap. 12 § som anger att ett moderföretag normalt ska tillämpa samma principer i koncernredovisningen som i årsredovisningen. Ett dotterföretag till ett noterat moderbolag behöver dock inte följa Redovisningsrådets rekommendationer i sin redovisning utan kan där välja att följa BFN.

I matrisen på föregående sida framgår vilka rekommendationer från Redovisningsrådet respektive BFN som träder i kraft från 1 januari 2001 respektive från 1 januari 2002. Redovisningsrådet har även givit ut rekommendationen RR 22, Utformning av finansiella rapporter som träder i kraft 1 januari 2003. Den rekommendationen behandlas inte i denna artikel, då vi här endast behandlar rekommendationer som träder i kraft under 2001 och 2002.

Tidpunkt för ikraftträdande för RR/BFN

Redovisningsrådets rekommendationer

BFNs allmänna råd och vägledningar

2002-01-01

RR 1:00 Koncernredovisning

1993-01-01/2001-01-01

RR 2 Redovisning av varulager

Redovisning av varulager BFNAR 2000:3

2000-01-01/2001-01-01

RR 6:99 Leasingavtal

Redovisning av leasingavtal BFNAR 2000:4

2001-01-01/2002-01-01

RR 9 Redovisning av inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatter BFNAR 2001:1

2001-01-01

RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag

2001-01-01

RR 11 Intäkter

2001-01-01/2002-01-01

RR 12 Materiella anläggningstillgångar

Redovisning av materiella anläggningstillgångar BFNAR 2001:3

2001-01-01

RR 13 Intresseföretag

2001-01-01

RR 14 Joint ventures

2001-01-01

RR 18 Resultat per aktie

2001-01-01

RR 20 Delårsrapportering

2002-01-01

RR 15 Immateriella tillgångar

2002-01-01

RR 16 Avsättningar mm

2002-01-01

RR 17 Nedskrivningar

2002-01-01

RR 19 Verksamheter under avveckling

2002-01-01

RR 21 Lånekostnader

Carina Edlund och Jorma Kyrö

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...