Innehåll

BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager

Små, medelstora och stora företag, enligt BFNs definition se ovan, ska i huvudsak följa Redovisningsrådets rekommendation Redovisning av varulager (RR 2). Det finns dock vissa särskilda regler som berör dessa företag. Bland annat vid bestämning av anskaffningsvärde för egentillverkade varor behöver inte lagerhållningskostnader under produktionsprocessen eller ränta under lagringstiden inräknas i anskaffningsvärdet. Lagringskostnaderna och ränta under lagringstiden behöver inte heller dras ifrån vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet.

Vid bestämning av anskaffningsvärde för köpta varor anger inte BFN, till skillnad från RR 2, att avdrag ska göras för den del av inköpspriset som är att betrakta som kompensation för onormalt lång erhållen räntefri eller lågförräntad kredit. Vidare får vid terminssäkring alltid terminskursen användas vid bestämning av anskaffningsvärdet och detta oavsett längden på terminsavtalet.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för egentillverkade varor utgår BFN i likhet med Redovisningsrådet från att pålägget för indirekta kostnader ska göras utifrån normalt kapacitetsutnyttjande. Till skillnad från Redovisningsrådet anger BFN att när sysselsättningen varit högre än vad som motsvarar normalt kapacitetsutnyttjande behöver små företag inte reducera pålägget till faktisk kostnad om inte redovisningen blir missvisande för företagets resultat och ställning. Stora och medelstora företag ska som huvudregel följa Redovisningsrådets rekommendation i denna fråga men får tillämpa lättnadsregeln för små företag om egentillverkade varor utgör en oväsentlig del av företagets tillgångar.

Detta allmänna råd ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2001 eller senare och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjats tidigare.

BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal

Reglerna är desamma för såväl de små som för de medelstora och stora företagen. BFNAR innebär stora lättnader för de icke-noterade företagen

De största lättnaderna utgörs av att ingen åtskillnad ska göras mellan finansiella och operationella leasingavtal, alla leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal. Vidare ska leasetagaren endast upplysa om periodens leasingkostnader exkl. hyra för lokaler samt de upplysningar som följer av de allmänna reglerna kring förvaltningsberättelsen.

Detta allmänna råd ska tillämpas på bokslut avseende räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2001 eller senare och får tillämpas på bokslut avseende räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Carina Edlund och Jorma Kyrö