Balans nr 11 2001

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2001:31

Fråga om undantag från budplikt (Skanditek Industriförvaltning

AB)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av intäkter

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens (BFN) förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av intäkter. FAR får med anledning härav anföra följande.

Vägledning

2.1 Företagskategorier

I vägledningen finns förteckningen över de olika storleksklasserna upprepad. FAR anser att en hänvisning till BFNAR 2000:2 vore lämpligare. En hänvisning har dessutom den fördelen att inte alla vägledningar behöver ändras när storleksgränserna ändras.

3.2.1 Redovisning av utförande av tjänsteuppdrag

Vägledningen skiljer mellan två metoder, successiv vinstavräkning som huvudmetod och den alternativa metoden att redovisa intäkten när prestationen fullgjorts. Enligt vägledningen är det inte tillåtet (punkt 3.2.1, 4:e stycket) att byta metod. FAR ifrågasätter ett sådant förbud. Det borde vara möjligt för företag att byta till huvudmetoden när de har tillräcklig erfarenhet eller system för att uppfylla de villkor som ställs för dess tillämpning. Skälet för förbudet finns inte i vägledningen. Dessutom finns förbudet endast i vägledningen och inte i BFNs allmänna råd, vilket föranleder oklarhet om förbudets auktoritet.

3.2.3 Redovisning i balansräkningen

Enligt vägledningen redovisas pågående tjänsteuppdrag i balansräkningen till nettovärde. FAR anser att begreppet nettovärde bör förtydligas.

3.4.1 Tillämpade principer för intäktsredovisning

RR 11 kräver att upplysningar lämnas om de principer som tillämpats för intäktsredovisning. BFNs vägledning (punkt 3.4.1) kräver att små och medelstora företag skall beskriva principerna. Olikheten i uttryckssätt kan ge intrycket att kraven är olika. FAR utgår från att så ej är fallet. En beskrivning kan vara mer krävande än en upplysning om de tillämpade principerna, vilket inte är lämpligt om avsikten är att införa en förenkling för små och medelstora företag.

Exempelsamling

Följande exempel i Rådets rekommendation har utgått

1. S.k. ”bill and hold” försäljningar

3. Leverans efter sista betalningen i en serie avbetalningar

5. Försäljning och återköpsavtal

12. Reklamprovisioner

13. Provisioner till försäkringsmäklare

14. Arvoden för finansiella tjänster

FAR delar inte BFNs bedömning att de utlämnade exemplen är mindre relevanta för målgruppen. Även om så skulle vara fallet, kan utlämnandet lätt föranleda missförstånd om att det råder andra åsikter om intäktsredovisning för målgruppen, vilket inte borde vara fallet.

Exempel 9

Exemplet innehåller ett fel, eftersom bolag inte kan redovisa 100 timmar som tillgång där endast 50 timmar är upparbetade.

Exempel 13

FAR anser att exempel 13 bör utgå. Exemplet bygger på de krav börsen ställer i sin vägledning och är därför ej avsett för BFNs målgrupp. Därutöver anser FAR att problematiken är för komplicerad för att sammanfatta börsens vägledning i de få punkter som nu utgör exempel 13.

Allmänna råd

4. Bytestransaktioner

Små och medelstora företag behöver inte lämna tilläggsupplysningar avseende bytestransaktioner. FAR anser inte att det finns skäl för detta undantag.

15. Stora koncerner

Punkterna 15 och 16 är oklara. Enligt punkt 15 får stora koncerner redovisa enligt BFNs allmänna råd, medan punkt 16 kräver att man skall tillämpa RR1 fullt ut. FAR anser därför att punkt 15 bör utgå.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté