Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: Nya IASB har ett digert program framför sig

Det är idag viktigare än tidigare att vi i Sverige arbetar direkt mot IASB, påpekade Carl-Eric Bohlin som är ordförande i FARs redovisningskommitté och som på FAR-dagen redogjorde för normgivningen på redovisningsområdet.

Han berättade om den tänkta strukturen och organisationen kring nya IASB (International Accounting Standards Board), IASC:s efterträdare. De två första rekommendationerna från nya IASB handlade om koncernredovisning och goodwill och motsvarade i stort sett de amerikanska reglerna. Carl-Eric Bohlin poängterade det viktiga i harmonisering.

IASB har ett stort arbetsprogram framför sig, där bl.a. ”Business combinations” är ett jätteprojekt.

Han redogjorde också för vad som hänt i Europa på redovisningsområdet.

– Från den 1 januari 2005 kommer ifrs (International Financial Reporting Standards) att gälla. Beslutet är ännu ej tagit i parlamentet, men förhoppningsvis kommer det snart. Dessutom är EFRAG etablerat.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) är den grupp av redovisningsexperter som skall ge råd till EU-kommissionen när det gäller implementeringen av IASBs rekommendationer. Ordförande i EFRAG:s styrelse är Göran Tidström.

Carl-Eric Bohlin berättade också om det ”nya” Redovisningsrådet. Det är tänkt att Redovisningsrådet i framtiden ska ha synpunkter på IAS-arbetet, vilket nu ligger på FARs redovisningskommitté, man ska också samordna svenska intressenters talan, främja utvecklingen av god redovisningssed för aktiemarknadsbolag och leda och initiera former för debatt på området. Akutgruppen ska finnas kvar och man talar om en panel för redovisningsövervakning. Dessutom diskuteras ett övertagande av börsens årliga genomgång av årsredovisningar.

– När det gäller panelen för redovisningsövervakning är det en liknande den som finns i UK. Här är det viktigt att näringslivet för en stark roll.

Pågående projekt i Redovisningsrådet är bl.a. Ersättningar till anställda (IAS 19), Förvaltningsfastigheter (IAS 40), Finansiella instrument: Klassificering och upplysningar (IAS 32) och Händelser efter balansdagen (IAS 10). Utkast till nya rekommendationer finns också angående IAS 14 Rapportering av rörelsegrenar och IAS 20 Rapportering av statligt stöd.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson