Innehåll

Balans nr 12 2001

Europa-frågor: Att betala lönen i euro

Svenska företag kan, efter överenskommelse med de anställda, välja att betala ut löner i euro, eller annan utländsk valuta. Företaget måste dock även fortsättningsvis redovisa lönebeloppet och skatteavdraget i kontrolluppgiften i kronor till skattemyndigheten.

Ett företag som har sin redovisning i euro bör ha en särskild bokföring där gjorda löneutbetalningar och avdragen skatt anges i kronor, för att tillgodose skattemyndighetens krav. Som omräkningskurs används den kurs som gällde på utbetalningsdagen. Den kursen kan skilja sig från den valutakurs som användes vid förberedelse av lönebeskedet. Differensen kommer dock inte att synas i företagets redovisning, då all redovisning sker i euro. Löntagaren kommer att få ut sin lön i kronor, motsvarande den kurs i euro som gällde på utbetalningsdagen. Vid årets slut får löntagaren i sin kontrolluppgift besked om hur mycket skatt som totalt har betalats i svenska kronor.

Ett exempel:

Månadslönen antas vara 2 000 EUR. Den 15:e i månaden görs beräkningar av löner och skatteavdrag i lönesystemet, och lönebeskeden förbereds.

Skatten skall beräknas i svenska kronor och därför räknas 2 000 EUR om till SEK till dagskursen 8,95 SEK = 17 900 SEK. Enligt skattetabellen blir skatteavdraget 6 008 SEK. På lönebeskedet anges sedan beloppet i euro, 671,28 EUR (6 008 ÷ 8,95) . Efter skatt får den anställde därmed ut 1328,72 EUR.

På löneutbetalningsdagen den 25:e är kursen istället 9,06 SEK. Detta betyder att den uppgift som lämnas i skattedeklarationen blir lön 18 120 SEK (2 000 × 9,06) och skatteavdrag 6 082 SEK (671,28 × 9,06). Det är också dessa belopp som redovisas på kontrolluppgiften i januari året därpå. (Källa: Riksskatteverket)

Lön i euro innebär en valutarisk för löntagaren. Då eurons kurs fluktuerar gentemot den svenska kronan så vet löntagaren inte förrän på utbetalningsdagen hur mycket pengar denne kommer att få i plånboken i slutänden.

Löntagaren kan välja att ha kvar sitt gamla bankkonto eller öppna ett nytt i euro. I båda fallen innebär det att banken konverterar lönesumman och att den i slutänden betalas ut i svenska kronor. En växlingsavgift kommer att tas ut av banken vid konverteringstillfället.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.