Balans nr 12 2001

Aktuell information

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, www.far.se

Till Finansinspektionen

Redovisning av finansiella återförsäkringsavtal

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över följande handlingar avseende finansiell återförsäkring (FI Dnr 01-5455-200):

  1. Utkast till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag,

  2. Principfrågor kring redovisning av finansiella återförsäkringsavtal,

  3. Motiv till förslag om ändringar i föreskrifter och allmänna råd avseende finansiell återförsäkring,

  4. Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) – ändringsförslag av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag.

Frågeställningen och det utarbetade materialet är relativt komplext. I syfte att göra materialet mer tillgängligt för läsaren förespråkar vi en översyn av sammanfattningen i såväl dokumentet ”Principfrågor.” som ”Motiv.” där vissa centrala punkter tydligt bör framgå, till exempel enligt punkterna nedan.

FAR delar Finansinspektionens bedömning att:

  • avtal som är helt utan inslag av risköverföring inte skall betraktas som försäkringsavtal, och att redovisning följaktligen i sin helhet sker över balansräkningen. Någon omedelbar resultateffekt av ingånget avtal uppkommer ej.

  • ett åtagande att betala framtida återförsäkringspremier som inte medför att ett motsvarande framtida försäkringsskydd erhålls, inte skall kostnadsföras enligt ”pro rata temporis” principen, utan skall omedelbart redovisas som en kostnad och skuld. Framtida flöden som innebär att ett försäkringsskydd erhålles skall liksom tidigare kostnadsföras över perioden för detta skydd.

  • den resultateffekt som uppkommer vid ingången av ett finansiellt återförsäkringskontrakt skall, i den mån beloppet är väsentligt, betraktas som en jämförelsestörande post, med därtill hörande upplysningsskyldigheter. Detta gäller särskilt fallet med en övergång till en indirekt diskontering av vissa försäkringstekniska avsättningar.

  • definitionen av risk skall, i enlighet med internationellt tillämpade regler, FAStställas utifrån en kvalitativ bedömning och inte en kvantitativ bedömning.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Rådet för Kommunal Redovisning

Redovisning av avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över utkast augusti 2001 Redovisning av avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar.

FAR har också tagit del av Rådets Information augusti 2001 Tillämpning av Redovisningsrådets och Bokföringsnämndens normgivning. I detta dokument anser Rådet att det inte är självklart att normgivning från Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden är direkt tillämpbar för kommunal redovisning. Avvikelser anses vara befogade på grund av skillnader i lagstiftning, skillander i förutsättningarna för redovisningen i verksamheter eller hos intressenter. FAR anser att Redovisningsrådets rekommendationer bör vara vägledande för en enhetlig utveckling av god redovisningssed i Sverige. Avvikelser från dessa i andra normer bör vara sällsynta.

FAR biträder därför Rådets uppfattning att tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation nr 16 utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting i utkastet. FAR anser att bilagan till utkastet, där några exempel illustrerar tillämpningen av RR 16 inom kommun och landsting, bör finnas kvar även i Rådets definitiva rekommendation.

FAR tillstyrker därför införandet av en rekommendation i enlighet med utkastet.

Yttandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...