Balans nr 3 2001

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2001:03

Fråga om vissa villkor vid offentligt erbjudande föranlett av budplikt

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se

Till Finansdepartementet

En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (Ds 2000:70)

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (Ds 2000:70). FAR vill med anledning härav anföra följande.

Avgränsning av FARs yttrande

Förslaget berör huvudsakligen beskattningen av fysiska personer, ett område som FAR i regel inte uttalar sig om. Förslaget innehåller emellertid vissa frågeställningar som berör revisorns ställning eller tangerar revisorernas verksamhet, varför FAR i det följande kommer att yttra sig över vissa punkter.

FARs ställningstagande

 • FAR tillstyrker förslaget i dess huvuddrag.

 • Ytterligare uppgifter skulle kunna förtryckas i näringsidkares deklarationer, och näringsidkare borde kunna påverka kodningen av vissa kontrolluppgifter.

 • Den allmänna självdeklarationen bör kunna undertecknas genom ombud.

 • Alla aktiebolags årsredovisningar, liksom deras revisionsberättelser, bör anses ställda till alla myndigheters förfogande när de sänts in till PRV, och några krav på att sända in sådana handlingar direkt till skattemyndigheten bör inte införas.

 • Revisorns anmärkningsplikt bör inte utvidgas till fel i redovisningen av punktskatter.

 • Den föreslagna skyldigheten att lämna uppgifter om tredje man bör inte införas utan precisering och godtagbara överprövningsmöjligheter.

 • Möjlighet till anstånd med avlämnande av kontrolluppgifter bör införas.

 • Reglerna om förseningsavgift bör inte ändras.

 • Inga beslut om nya skattetillägg bör fattas nu.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Justitiedepartementet

Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95)

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95) (lagförslagets 4 kap. 13 § och utredningens avsnitt 17.6 Revision och särskild granskning). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker utredningens förslag i 4 kap 13 § att en kooperativ hyresrättsförening inte skall vara skyldig att utse auktoriserad eller godkänd revisor. FAR menar i stället att regleringen om kvalificerad revisor skall utformas enligt 8 kap. 5 § första och andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Dessa regler överensstämmer med bestämmelserna i 13 och 15 §§ revisionslagen (1999:1079).

Yttrandet har avgivits av FARs revisionskommitté

Till Finansdepartementet

Värdering av fastigheter som ägs av kommunala bostadsföretag (Promemoria 2000-12-20)

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Värdering av fastigheter som ägs av kommunala bostadsföretag. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker att de problem som diskuteras i promemorian leder till förändringar i redovisningslagstiftning eller regler om tvångslikvidation. Den fortsatta beredningen bör avse frågan om tillämpning av kommunallagens regler.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...