Innehåll

Balans nr 4 2001

Noteringar: Konkurrensverket svarar på Balans frågor om MDP

Det finns ju – som bl.a. framgår av den engelska rapporten – ofta inslag av konkurrensbegränsning i olika professioners regler. Hur ser ni generellt på det problemet?

– Frågan är generellt formulerad. Det kan inte uteslutas att Konkurrenslagen i vissa fall skulle kunna tillämpas om konkurrensbegränsningen följer av ett samarbete eller en överenskommelse inom en bransch. I andra fall kan en konkurrensbegränsning följa av ett regelverk, där konkurrenslagen inte är tillämplig. Inte sällan kan motstående intressen finnas. Det kan t.ex. förekomma att kravet på opartiskhet måste ställas mot intresset att konkurrensen är så fri som möjligt.

Det är ju just denna fråga som är föremål för prövning i det holländska fall Balans refererar till. Det vore nog oklokt att föregripa domstolens prövning i detta fall, men det skall givetvis bli intressant att få del av utslaget. Det är alltså inte möjligt att svara generellt, men så mycket kan sägas att det i så gott som varje enskilt fall blir fråga om en avvägning mellan olika, ibland konkurrerande, skyddsintressen.

Är MDP ett bekymmer för er? Håller ni t.ex. med engelsmännen om att MDP också kan skapa en marknad för stora aktörer som förfogar över ett fullserviceutbud? OFT kommer trots det fram till slutsatsen att konsumentfördelarna överväger.

– Det finns både för- och nackdelar med att större fullserviceenheter skapas. I själva verket utgör ju detta en slags produktutveckling som uppstått som en följd av konkurrenstrycket. Det är effektivare för en tjänsteproducent att kunna tillhandahålla både juridisk och ekonomisk rådgivning under samma tak och det kan vara bekvämt för klienten om han har behov av båda tjänsterna. De negativa konkurrenseffekterna är svåra att överblicka. Sannolikt är det så att inom vissa delar av juridiken eller den kamerala verksamheten är samordningsfördelarna särskilt stora, medan behovet av samordning är mindre i andra discipliner. En advokat som uteslutande eller huvudsakligen sysslar med familjerätt, arbetsrätt, miljörätt eller fastighets- och entreprenadrätt kanske inte upplever det lika naturligt att konkurrera med revisionsbyråerna.

Revisorsnämnden har ju ansett att Ernst & Young inte fick syssla med konkursförvaltning. Kronofogdens tillsynsverksamhet är däremot positiv till konkurrensutsättning. Har ni tagit ställning?

– Nej, vi har såvitt jag kunnat se inte prövat denna fråga.

Advokatsamfundets ordförande deltog i ovannämnda beslut. Kan man se någon risk i en sådan ordning?

– Ja, möjligen, men risken ligger i huvudsak däri att gamla strukturer, såväl organisatoriska som de regelverk som styr organisationerna och dess medlemmars verksamhet kan leda till att gamla marknadsstrukturer cementeras och motverka strukturomvandling och en skärpt konkurrens.

Detta bör i princip inte tillåtas ske utan att det finns särskilda intressen som skall tillgodoses, såsom rättssäkerhet och opartiskhet eller i syfte att undvika intressekollisioner. Dessutom skall dessa särskilda intressen inte kunna tillgodoses på något annat lämpligare sätt. I de fall konkurrenslagen inte är tillämplig, vilket torde vara det vanliga när det gäller här aktuella regelverk, saknar verket dock tvångsmedel. Det vi kan göra är att fästa aktörernas och statsmakternas uppmärksamhet på problemet.

Finns det verkligen lagligt stöd för Advokatsamfundets förbud mot samarbete. Har verket utrett detta?. Det finns jurister som hävdar att Rättegångsbalkens 8 kap. 2 § (där det föreskrivs att advokat inte får ha anställning hos någon annan än advokat) inte skulle vara relevant när det gäller frågan om samarbete?

– Vi har så vitt jag kunnat se inte prövat denna fråga eller annars utrett den. Det kan inte uteslutas att det intresse som den aktuella regeln avser att skydda kan tillgodoses på ett annat och från konkurrenssynpunkt bättre sätt än att förbjuda allt samarbete med andra yrkesgrupper.

Bengt Holmquist

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...