Balans nr 4 2001

Internationellt: Uttalanden från den brittiska akutgruppen:

UITF 25: National Insurance contributions on share option gains

Den brittiska motsvarigheten till Akutgruppen har gett ut ett uttalande om redovisning av sociala avgifter hänförliga till personaloptioner. I Storbritannien, liksom i Sverige, utgår sociala avgifter på skillnaden mellan vad den anställde betalt för optioner och värdet av de aktier som erhålls när optionen utnyttjas. En skillnad är dock att arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om att avgifterna skall betalas av den anställde. I de fall arbetsgivaren betalar har uitf beslutat att en avsättning skall göras löpande, baserad på skillnaden mellan aktiekursen på balansdagen och lösenpriset. Ett motsvarande belopp skall redovisas som kostnad. Uttalandet gäller också för sådana optioner för vilka arbetsgivaren inte har redovisat någon kostnad, dvs den typ av optioner som i Sverige vanligen benämns personaloptioner.

UITF 26 Barter transactions for advertising

Det förekommer att exempelvis IT-företag kommer överens om att sätta in annonser på varandras hemsidor. Enligt uitf är det inte tillåtet att redovisa en intäkt för sådana byten av annonser med mindre än att företaget kan visa att det är sannolikt att de skulle ha kunnat sälja annonsutrymmet mot bekant betalning. Ett exempel på en sådan situation är när företag tidigare har gjort sådana försäljningar.

UITF 27 Revisions to estimates of the useful economic life of goodwill and intangible assets

Av uttalandet framgår att om ett företag gör bedömningen att utnyttjandeperioden för goodwill eller andra immateriella tillgångar ändrats, skall avskrivningen kommande år baseras på den reviderade utnyttjandeperioden. Detta gäller också för de fall ett företag skriver av tillgången över mer än 20 år eller om tillgången inte skrivs av alls (vilket i vissa fall är möjligt i Storbritannien).

Utkast till uttalande: Website development costs

I uttalandet definieras tre typer av utgifter; utgifter för domännamnet, för den programvara som krävs för att få hemsidan att bli tillgänglig samt för utformningen av hemsidan. Samtliga utgifter kan redovisas som tillgång om det är sannolikt att hemsidan kommer att ge upphov till framtida intäkter och att utgifterna kan fastställas med rimlig säkerhet.

Rolf Rundfelt