Innehåll

Balans nr 4 2001

Internationellt: Diskussioner i EU kring införandet av IAS

Diskussionerna inom EU om implementeringen av beslutet att införa IAS år 2005 är intensiva. Positivt är att det nu verkar klart att arbetet med att revidera direktiven för att möjliggöra ett införande av IAS39, Financial Instruments, i det närmaste är slutfört. Ändringen av direktivet väntas bli infört i juni. Hur snabbt ändringen får genomslag i Sverige är ännu oklart.

Före årets slut är avsikten att EU-kommissionen skall lägga fram ett förslag till de övriga ändringar av direktiven som krävs för att det skall bli möjligt för noterade företag att tillämpa IAS. Frågan skall diskuteras vid ett möte med kontaktkommittén i slutet av april. Ett förslag, som lagts fram av Storbritannien och som fått stöd av bland andra Sverige, är att göra en åtskillnad i direktiven mellan noterade och onoterade företag. Eftersom IASC:s rekommendationer är så detaljerade skulle det då räcka med att, i den del av direktiven som gäller noterade företag, endast kortfattat kommentera grundläggande principer. Därigenom skulle kommissionen kunna spara mycket tid.

Diskussioner pågår också om utformningen av EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), dvs. den grupp som skall granska olika IAS innan de godkänns av kommissionen. Det är nu fastställt att den tekniska delgruppen skall bestå av nio medlemmar, vilka förutsätts avsätta mellan 20 och 50 procent av sin tid till att dels granska olika IAS, dels löpande kommentera utkast och andra projekt från den nya IASB.

Huvudmännen bakom den tekniska gruppen har i slutet av mars gått ut med en uppmaning till olika organisationer att anmäla sitt intresse.

Rolf Rundfelt