Innehåll

Balans nr 4 2001

Internationellt: Uttalanden från Standing Interpretations Committee (SIC)

Vid sitt sammanträde i februari beslöt SIC att ge ut ett utkast till uttalande som behandlar värdering av aktier som används som betalningsmedel vid ett företagsförvärv. Enligt punkt 4 i IAS 22, Business Combinations, skall aktierna värderas till ”fair value at the date of the exchange transaction”. Motsvarande regel har förts in i RR 1:00, Koncernredovisning. Frågan gäller vad som avses med ”transaktionstidpunkt”. Enligt SIC är svaret att transaktionstidpunkten är den tidpunkt då kontrollen över det köpta företaget går över från säljare till köpare, dvs. den tidpunkt från vilken det köpta företaget skall omfattas av köparens koncernredovisning, och som i RR 1:00 benämns förvärvstidpunkten.

Rolf Rundfelt