Balans nr 4 2001

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2001:06

Fråga om undantag från budplikt (e-Conomy Network AB)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se

Till Statens energimyndighet

Förslag och allmänna råd om redovisning och revision av verksamhet med överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag och allmänna råd om redovisning och revision av verksamhet med överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning från Statens energimyndighet. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR har på nuvarande stadium inget att erinra mot revisorsintygen i föreskrifter och allmänna råd. FAR vill dock informera om ett pågående arbete som syftar till att skapa en modell för olika former av ibestyrkande och ntygsgivande. När detta arbete är avslutat ber FAR att få återkomma i den nu aktuella intygsfrågan.

Yttrandet har avgivits av FARs revisionskommitté

Till Finansdepartementet

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesbeskattning

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesbeskattning KOM (2000) 650. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker det framlagda förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Genomförandet av större strukturaffärer

FARs yttrande till Näringsdepartementet om hur större strukturaffärer genomförs och hur konsulttjänsterna i det sammanhanget upphandlas enligt branschpraxis finns publicerad i sin helhet på sidan 42–43 i detta nummer av Balans.

Övrigt

Tillägg till FARs Samlingsvolym 2001

Efter Samlingsvolymens tryckning har FARs revisionskommitté gjort följande korrigeringar:

Sid. 1089

Andra stycket, andra meningen i mallen för revisionsberättelse i handelsbolag och kommanditbolag för moderbolag ska kompletteras med ”och koncernredovisningen” och får därefter följande lydelse: ”Det innebär att jag (vi) planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig (oss) om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel.”

Sid. 1093

Första stycket, första meningen i mallen för revisionsberättelse i ekonomisk förening för moderförening; ordet ”räkenskaperna” ska bytas ut mot ”bokföringen” och får därefter följande lydelse: ”Jag (Vi) har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen .”

Sid. 1132

Andra stycket, andra meningen i exempel 2; ordet ”inga” ska strykas och får därefter följande lydelse: ”Som framgår av planen finns det förhållanden.”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...