Innehåll

Balans nr 5 2001

Revisionsnyheter: Ändring i standarden för revisionsberättelsen (ISA 700)

Vid marssammanträdet beslutades också om att en ändring av standarden för revisionsberättelsen skulle skickas ut på remiss. Den föreslagna ändringen innebär att det blir ett krav att ange i revisionsberättelsen enligt vilket lands redovisningsstandarder den ekonomiska informationen upprättats. (Som bekant är detta redan infört i den svenska mallen för revisionsberättelsen; ”... enligt god redovisningssed i Sverige”.)

Lars-Gunnar Larsson