Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Internationellt/extra: Fet och mager ska vara lika mycket värt i nya IFRS

IASB har nyligen haft sitt andra sammanträde i London. Bland besluten märks att rekommendationerna i fortsättningen skall betecknas IFRS, International Financial Reporting Standards.

De kommer inte som i dag att göra en åtskillnad mellan punkter skrivna med fet och mager stil eftersom avsikten är att alla punkter skall ha samma status. Man kommer också att övergå till att skriva ”shall” som verb för att det tydligare skall framgå att reglerna är tvingande.

Styrelsen diskuterade också koncernredovisning mot bakgrund av de amerikanska förslagen. Uppenbarligen finns det många styrelsemedlemmar som är positiva till att också IASB förbjuder poolningsmetoden.

Däremot fanns det en viss skepsis mot den föreslagna metoden för redovisning av goodwill. Inga beslut fattades annat än att detta är ett prioriterat område och att det skall diskuteras vidare vid nästa sammanträde. En annan mycket viktig fråga gäller SIC 8, det uttalande som behandlar redovisningen i de företag som övergår till att använda IAS.

Nuvarande regler uppfattas som mycket kostsamma att tillämpa. Eftersom IAS snart blir ett krav för alla europeiska noterade företag är det önskvärt att övergångsreglerna förenklas. IASB var överens om att ta upp frågan i juni.