Innehåll

Balans nr 6–7 2001

ÅRSREDOVISNINGAR FRÅN A TILL Ö

Företag vars årliga nettoomsättning normalt överstiger 20 PB är (enligt 1:2 och 6:1 BFL) skyldiga att upprätta årsredovisning om:

antalet anställda de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 10, eller

nettovärdet av tillgångarna i verksamheten, enligt en balansräkning för räkenskapsåret, överstiger 24 miljoner kr.

Moderföretag är skyldiga att upprätta årsredovisning om:antalet anställda hos koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 10, ellernettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt balansräkningar för koncernföretagens senaste räkenskapsår, på moderföretagets balansdag överstiger 24 miljoner kr.

Vissa företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning är också skyldiga att självmant ge in den till PRV.

Enligt 8:3 p5 ÅRL (för ekonomiska föreningar finns samma bestämmelse i 8:3 p2 ÅRL) är ett företag skyldigt att självmant skicka in årsredovisningen till PRV om:

företaget bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av tillgångarna i företaget, enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren, överstiger 1 000 PB, eller

antalet anställda under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200.

Moderföretag är skyldigt att självmant skicka in sin årsredovisning till PRV om:

något av koncernföretagen bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt fastställda balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren, överstiger 1 000 PB, eller

antalet anställda hos koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200.

Ett enkelt bolag är inte någon juridisk person. Härav följer att bolaget som sådant inte är bokföringsskyldigt eller skyldigt att upprätta årsredovisning. I stället är det de enskilda bolagsmännen som var för sig är bokföringsskyldiga för sitt deltagande i verksamheten och därmed även kan vara skyldiga att upprätta årsredovisning.

Ett enkelt bolag är inte någon juridisk person. Härav följer att bolaget som sådant inte är bokföringsskyldigt eller skyldigt att upprätta årsredovisning. I stället är det de enskilda bolagsmännen som var för sig är bokföringsskyldiga för sitt deltagande i verksamheten och därmed även kan vara skyldiga att upprätta årsredovisning.

Ett enkelt bolag är inte någon juridisk person. Härav följer att bolaget som sådant inte är bokföringsskyldigt eller skyldigt att upprätta årsredovisning. I stället är det de enskilda bolagsmännen som var för sig är bokföringsskyldiga för sitt deltagande i verksamheten och därmed även kan vara skyldiga att upprätta årsredovisning.

För en filials redovisningshandlingar gäller i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Redovisningshandlingarna skall ges in till PRV senast sju månader från utgången av filialens räkenskapsår. Filialer till utländska företag som har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget och som lyder under lagstiftningen i ett EES-land behöver inte ge in filialens redovisningshandlingar till PRV. PRV skall dock ha in räkenskapshandlingarna för hela det utländska företaget när de gjorts offentliga i företagets hemland. Se vidare 11–14 §§ FiL.

För en filials redovisningshandlingar gäller i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Redovisningshandlingarna skall ges in till PRV senast sju månader från utgången av filialens räkenskapsår. Filialer till utländska företag som har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget och som lyder under lagstiftningen i ett EES-land behöver inte ge in filialens redovisningshandlingar till PRV. PRV skall dock ha in räkenskapshandlingarna för hela det utländska företaget när de gjorts offentliga i företagets hemland. Se vidare 11–14 §§ FiL.

Ideella föreningar och samfällighetsföreningar är skyldiga att upprätta årsredovisning om:

– värdet av tillgångarna överstiger 30 PB eller föreningen bedriver näringsverksamhet

och

– den årliga nettoomsättningen normalt överstiger 20 PB och antalet anställda överstiger 10 eller nettovärdet av tillgångarna överstiger 24 miljoner kr

Moderföreningar är skyldiga att upprätta årsredovisning om antalet anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 10 eller nettovärdet av koncernföretagens tillgångar överstiger 24 miljoner kr.

Ideella föreningar och samfällighetsföreningar är skyldiga att upprätta årsredovisning om:

– värdet av tillgångarna överstiger 30 PB eller föreningen bedriver näringsverksamhet

och

– den årliga nettoomsättningen normalt överstiger 20 PB och antalet anställda överstiger 10 eller nettovärdet av tillgångarna överstiger 24 miljoner kr

Moderföreningar är skyldiga att upprätta årsredovisning om antalet anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 10 eller nettovärdet av koncernföretagens tillgångar överstiger 24 miljoner kr.

Följande stiftelser är enligt 2:3 BFL alltid bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 6:1 BFL:

a) stiftelser som bedriver näringsverksamhet,

b) moderstiftelser,

c) insamlingsstiftelser,

d) kollektivavtalsstiftelser enligt 11:3 SL,

e) stiftelser som bildats av eller tillsammans med stat, kommun eller landsting,

f) pensionsstiftelser enligt 9 § TrL,

g) personalstiftelser enligt 27 § TrL.

Övriga stiftelser är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning, om värdet av tillgångarna överstiger 10 PB.

Undantag: En stiftelse som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga bara på grund av att tillgångarnas värde överstiger 10 PB, är inte skyldig att upprätta årsredovisning.

Följande stiftelser är enligt 2:3 BFL alltid bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 6:1 BFL:

a) stiftelser som bedriver näringsverksamhet,

b) moderstiftelser,

c) insamlingsstiftelser,

d) kollektivavtalsstiftelser enligt 11:3 SL,

e) stiftelser som bildats av eller tillsammans med stat, kommun eller landsting,

f) pensionsstiftelser enligt 9 § TrL,

g) personalstiftelser enligt 27 § TrL.

Övriga stiftelser är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning, om värdet av tillgångarna överstiger 10 PB.

Undantag: En stiftelse som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga bara på grund av att tillgångarnas värde överstiger 10 PB, är inte skyldig att upprätta årsredovisning.

För de flesta stiftelser gäller enligt 8 kap. 3 § 4p ÅRL en generell skyldighet att sända in årsredovisningen till länsstyrelsen. För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9:10 SL) gäller i stället att handlingarna skall hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Förkortningar

ABL Aktiebolagslagen (1975:1385)

BFL Bokföringslagen (1999:1078)

BRL Bostadsrättslagen (1991:614)

EEIG Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

FI Finansinspektionen

FilL Filiallagen (1992:160)

FL Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

FMÅR Förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning

KL Kommunallagen (1991:900)

LEEIG Lagen (1994:1927) om europeiska intressegrupperingar

LMB Lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Lsty Länsstyrelse

PRV Patent- och registreringsverket

SBL Lagen (1975:417) om sambruksföreningar

SFL Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SL Stiftelselagen (1994:1220)

TrL Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse

ÅR Årsredovisning

ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1544)

ÅRFL Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

ÅRKL Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

PB Prisbasbelopp

Följande stiftelser är enligt 2:3 BFL alltid bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 6:1 BFL:

a) stiftelser som bedriver näringsverksamhet,

b) moderstiftelser,

c) insamlingsstiftelser,

d) kollektivavtalsstiftelser enligt 11:3 SL,

e) stiftelser som bildats av eller tillsammans med stat, kommun eller landsting,

f) pensionsstiftelser enligt 9 § TrL,

g) personalstiftelser enligt 27 § TrL.

Övriga stiftelser är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning, om värdet av tillgångarna överstiger 10 PB.

Undantag: En stiftelse som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga bara på grund av att tillgångarnas värde överstiger 10 PB, är inte skyldig att upprätta årsredovisning.

Följande stiftelser är enligt 2:3 BFL alltid bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 6:1 BFL:

a) stiftelser som bedriver näringsverksamhet,

b) moderstiftelser,

c) insamlingsstiftelser,

d) kollektivavtalsstiftelser enligt 11:3 SL,

e) stiftelser som bildats av eller tillsammans med stat, kommun eller landsting,

f) pensionsstiftelser enligt 9 § TrL,

g) personalstiftelser enligt 27 § TrL.

Övriga stiftelser är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning, om värdet av tillgångarna överstiger 10 PB.

Undantag: En stiftelse som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga bara på grund av att tillgångarnas värde överstiger 10 PB, är inte skyldig att upprätta årsredovisning.

Objekt

Skyldighet upprätta ÅR

Skyldighet sända in ÅR

Generell

I vissa fall1

Generell

I vissa fall2

Efter anmodan

Aktiebolag

X

X

Bankaktiebolag

X

X

Bostadsrättsföreningar

X

X

X

Bostadsföreningar

X

X

X

EEIG

X

X

X

Ekonomiska föreningar

X

X

X

Enkla bolag

X3

X3

X3

Enskilda näringsidkare

X

X

X

Filialer

X6

X6

Försäkringsaktiebolag

X

X

Handelsbolag

X

X

En eller flera juridiska pers. som delägare

Handelsbolag

X

X

X

Med endast fysiska pers. som delägare

Ideella föreningar

X8

X

X

Kommanditbolag

X

X

En eller flera juridiska pers. som delägare

Kommanditbolag

X

X

X

Med endast fysiska pers. som delägare

Kommuner

X

Medlemsbanker

X

X

Sambruksföreningar

X

X

X

Samfällighetsföreningar

X8

X

X

Sparbanker

X

X

Statliga myndigheter10

X

X

Stiftelser

X10

X12

Ömsesidiga försäkringsbolag

X

X

Objekt

Sänds till

Tid för insändande

(om skyldighet för insändande föreligger)

Senast en månad efter fastställande

Senast sex månader efter räk.-årets utgång

Så snart det kan ske efter fastställande

Aktiebolag

PRV

X

Bankaktiebolag

FI

X

Bostadsrättsföreningar

PRV

X

Bostadsföreningar

PRV

X

EEIG

PRV

X

Ekonomiska föreningar

PRV

X

Enkla bolag

PRV

Enskilda näringsidkare

PRV

X

Filialer

PRV

X (sju)

Försäkringsaktiebolag

FI

X

Handelsbolag

PRV

X

En eller flera juridiska pers. som delägare

Handelsbolag

PRV

X

Med endast fysiska pers. som delägare

Ideella föreningar

PRV

X

Kommanditbolag

PRV

X

En eller flera juridiska pers. som delägare

Kommanditbolag

PRV

X

Med endast fysiska pers. som delägare

Kommuner

Medlemsbanker

FI

X

Sambruksföreningar

PRV

X

Samfällighetsföreningar

PRV

Sparbanker

FI

X

Statliga myndigheter10

Regeringen

Stiftelser

Länsstyrelsen

Ömsesidiga försäkringsbolag

FI

X

Objekt

Sanktionervid för sent insändande

Lagrum

Övrigt

Aktiebolag

Förseningsavg Vite Likvidation

6:1 p. 1 BFL 8:3 p, 1 ÅRL 8:6 och 13 ÅRL 13:4 a § ABL

Förseningsavgift kan utgå efter sju månader, likvidationsgrund efter elva månader från räk. årets utgång

Bankaktiebolag

Vite

8:5 ÅRKL

Bostadsrättsföreningar

Vite

6:1 p. 1 BFL 8:3 p. 2 ÅRL

Bostadsföreningar

Vite

6:1 p. 1 BFL 8:3 p. 2 ÅRL

EEIG

Vite

5 § LEEIG 6:1 BFL

Ekonomiska föreningar

Vite

6:1 p. 1 BFL 8:3 p. 2 ÅRL

Enkla bolag

Vite

6:1 p. 6–7 BFL

Enkla bolag inte juridisk person

Enskilda näringsidkare

Vite

6:1 p. 6–7 BFL 8:3 p. 5 ÅRL

Är en fysisk person

Filialer

Vite

13 § FiIL

Försäkringsaktiebolag

Vite

8:5 ÅRFL

Handelsbolag

Vite

6:1 p. 3 BFL 8:3 p. 3 ÅRL

En eller flera juridiska pers. som delägare

Handelsbolag

Vite

6:1 p. 6–7 BFL 8:3 p. 5 ÅRL

Med endast fysiska pers. som delägare

Ideella föreningar

Vite

2:2 BFL 6:1 p. 6–7 BFL 8:3 p. 5 ÅRL

Kommanditbolag

Vite

6:1 p. 3 BFL 8:3 p. 3 ÅRL

En eller flera juridiska pers. som delägare

Kommanditbolag

Vite

6:1 p. 6–7 BFL 8:3 p. 5 ÅRL

Med endast fysiska pers. som delägare

Kommuner

8:14–20 KL

Till fullmäktige senast den 1 juni

Medlemsbanker

Vite

8:5 ÅRKL

Sambruksföreningar

Vite

6:1 p. 6–7 BFL 8:3 p. 5 ÅRL

Samfällighetsföreningar

Vite

2:2 BFL 6:1 p. 6–7 BFL 8:3 p. 5 ÅRL

Registreras hos lantmäterimynd. i säteslänet

Sparbanker

Vite

8:5 ÅRKL

Statliga myndigheter10

5 § FMÅR

Till regeringen senast 1 mars

Stiftelser

Vite

2:3 och 6:1 p. 5 BFL, 8:3 p. 4 ÅRL

Ömsesidiga försäkringsbolag

Vite

8:5 ÅRFL

Källa: PRV Bolag, Juridik

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...