Innehåll

Balans nr 1 2002

Internationellt: Sex nya uttalanden från SIC

IASB har godkänt sex nya uttalanden från SIC. SIC 30 och SIC 33 träder i kraft den 1 januari 2002, de fyra övriga skall tillämpas redan i den årsredovisning som upprättas för 2001. En redogörelse för innehållet i utkasten för fem av dessa återfinns i Balans nr 11/2001. Skillnaderna mellan utkast och det slutliga uttalandet är små. De två uttalanden som är viktigast för svenskt vidkommande är

  • SIC 28, Business Combinations – Date of Exchange and Fair Value of Equity Instruments som slår fast att transaktionsdagen vid ett företagsförvärv är den dag då förvärvaren tar kontroll över de förvärvade tillgångarna och att det bara är i sällsynta undantagsfall som det är möjligt att frångå börskursen vid transaktionstidpunkten

  • SIC 33, Consolidation and Equity Method – Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests enligt vilket ett moderföretag skall beakta även potentiella aktier vid bedömningen om det har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över ett annat företag. Ett exempel skulle kunna vara konvertibler vilka när som helst kan omvandlas till röstberättigade aktier.

IASB beslöt att det utkast till uttalande som gällde Web Site Costs skulle arbetas om. I utkastet föreskrevs att utgifter som har med planeringsstadiet att göra skulle kostnadsföras löpande. Flera av remissinstanserna anförde emellertid att praxis är att dessa utgifter aktiveras.

Vidare beslöt IASB att inte ge ut det utkast som behandlar Instruments or Rights Redeemable by the Holder utan att i stället arbeta in det i rekommendationen om finansiella instrument. Enligt utkastet skall optioner som ger innehavaren rätt att erhålla kontanter redovisas som en skuld.

Slutligen kan nämnas att IASB beslöt att ge ut SIC 27, Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease.

Uttalandet har ändrats väsentligt jämfört med det tidigare utkastet. Den fråga som ursprungligen var aktuell gällde den typ av leasingavtal som bland annat SJ ingått. Kännetecknande för dessa är att ett bolag säljer en tillgång och därefter hyr den tillbaka på villkor som i praktiken innebär att man endast sålt en rätt för köparen att i sitt hemland utnyttja värdeminskningsavdrag. Den praxis som utvecklats i Sverige är att redovisa transaktionen på ett sätt som återspeglar detta, det vill säga den vinst som uppkommer kan redovisas vid transaktionstidpunkten.

Slutsatsen i SIC 27 är att en sådan redovisning är acceptabel. Om ett företag genomför en transaktion där enskilda avtal inte kan förstås utan att man bedömer helheten, skall redovisningen upprättas så att den återspeglar transaktionens ekonomiska innebörd. Uttalandet föreskriver också att ett företag som ingår ett dylikt avtal skall lämna upplysningar som gör det möjligt för läsaren att förstå transaktionens innebörd.

Redaktör: Rolf Rundfelt