Balans nr 1 2002

Aktuell information

Bokföringsnämnden

Under denna vinjett publicerar Balans information om normgivning från Bokföringsnämnden. Uttalanden samt motiveringar i sin helhet finns att läsa på Bokföringsnämndens hemsida,

Bokföringsnämndens allmänna råd om inkuranstrappa

beslutade den 10 december 2001.

Bestämmelser om värdering av varulager finns i 4 kap. 9 § årsredovisningslagen (1995:1554) och i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av varulager (BFNAR 2000:3).

Bokföringsnämnden meddelar följande allmänna råd om tillämpning av s.k. inkurans-trappa.

Varulagervärdering som innefattar schablonmässig bestämning av övertalighet är förenlig med god redovisningssed under förutsättning att det föreligger ett tillförlitligt underlag för inkuransbedömningen samt att tillämpningen av schablonmetoden är konsekvent och kan antas ge ungefär samma värde som en motsvarande individuell bedömning. Om en inkuranstrappa är gemensam för en hel koncern måste det föreligga ett underlag som visar att denna ger ett rimligt resultat när den tillämpas i det enskilda bolaget.

Bokföringsnämnden

Under denna vinjett publicerar Balans information om normgivning från Bokföringsnämnden. Uttalanden samt motiveringar i sin helhet finns att läsa på Bokföringsnämndens hemsida,

Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskott i Alecta (f.d. SPP)

beslutade den 10 december 2001.

Alecta (f.d. SPP) meddelade den 30 augusti 2001 att villkoren för utnyttjande av överskottsmedel i bolaget ändrats och att en möjlighet till direktutbetalning av återstående företagsanknutna medel införts. Som förutsättning angavs att företaget efter förhandling blivit överens med fackförbund anslutet till PTK om användningen av medlen.

Bokföringsnämnden meddelar följande allmänna råd om redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta.

En bokföringsskyldig som har outnyttjade företagsanknutna medel (s.k. SPP-medel) och som avser att ansöka om direktutbetalning ska normalt omvärdera ett redovisat, diskonterat fordringsbelopp först när förhandlingar med de fackliga organisationerna slutförts. Om företaget inte slutfört förhandlingarna vid en rapportperiods utgång bör upplysning lämnas om den förväntade omvärderingen i de fall beloppsförändringen är väsentlig.

Dessa allmänna råd träder i kraft den 14 december 2001.

– – –

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se

Till Justitiedepartementet

Särskilda likvidationsbestämmelser för allmännyttiga bostadsföretag (Justitiedepartementets promemoria 2001-10-15)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian 2001-10-15 Särskilda likvidationsbestämmelser för allmännyttiga bostadsföretag.

FAR får med anledning härav anföra följande.

Bakgrund

FAR har vid flera tillfällen i det förgångna haft att yttra sig över förslag som syftat till att mildra likvidationsplikten i sammanhang där det ansetts önskvärt att låta i någon mening insufficienta företag fortleva. FAR har därvid genomgående hävdat att målet inte borde nås genom att göra våld på redovisningsprinciperna utan snarare genom att ändra den gräns vid vilken en kapitalbrist medför likvidationsplikt.

I det nu föreliggande förslaget överges tanken på ändrade värderingsregler för årsredovisningen. I stället föreslås att reglerna för värdering av fastigheter i en kontrollbalansräkning skall modifieras för allmännyttiga bostadsföretag.

Avgränsning av FARs ställningstagande

FAR tar inte ställning till lämpligheten av att införa särskilt gynnande regler för allmännyttiga bostadsföretag med avseende på likvidationsplikt. Inte heller tar FAR ställning till utformningen av förslaget till Lag (2002:000) om allmännyttiga bostadsföretag, exempelvis i fråga om föreslagna besvärsmöjligheter. Dessa förslag grundar sig på politiska överväganden som det inte ingår i mandatet från FARs ledamöter att yttra sig över.

Läs svaret i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se

Till Revisorsnämnden

Förslagen till RNFS 2001:2 och RNFS 2001:3 samt konsekvensutredning

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Revisorsnämndens föreskrifter RNFS 2001:2 om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet och RNFS 2001:3 om godkännande, auktorisation och registrering samt en konsekvensutredning. FAR får med anledning härav anföra följande.

Förslagens tillkomst och allmänt omdöme

Förslagen har på utkaststadiet diskuterats mellan handläggare på Revisorsnämnden, FAR och SRS. FAR vill framföra sin uppskattning av den konstruktiva anda i vilken Revisorsnämndens handläggare behandlat de framförda synpunkterna.

De slutligen remitterade förslagen utgör enligt FARs uppfattning i sina huvuddrag en god grund för tillämpningen av den nya revisorslagen. FAR lämnar nedan förslag till några ytterligare ändringar som skulle underlätta den praktiska hanteringen av föreskrifterna utan att inskränka möjligheten till en effektiv tillsyn.

Läs svaret i sin helhet på www.far.se