Innehåll

Balans nr 11 2002

Nyheter inför bokslutet 2002

Även i år presenterar Balans en del av de viktigaste nyheterna inför bokslutsarbetet. Liksom förra året är det Carina Edlund och Jorma Kyrö som gör en översiktlig genomgång och presenterar de viktigaste nyheterna i sammandrag. (De fullständiga reglerna omfattar hundratals sidor.)

Vår artikel i Balans nr 11/2001 som behandlade nyheter inför det förra bokslutet inledde vi med ”i rådande konjunkturläge med fallande börskurser aktualiseras frågor kring värdering av såväl goodwill som moderbolagets redovisade värden på innehav i dotterbolagen”.

Genom den utveckling som varit under det år som gått är denna fråga av ännu högre aktualitet. Aktuellt är även de striktare reglerna avseende omstruktureringsreserver, såväl i juridisk person som på koncernnivå. En ny fråga att ta ställning till är om de utvecklingsprojekt som bolaget arbetar med ska aktiveras i koncernredovisningen. Har bolaget någon väsenlig verksamhetsgren som är under avveckling? Då kan RR 19 behöva tillämpas. Har bolaget all information för att kunna upplysa om närstående relationer och transaktioner som krävs enligt RR 23? Har bolaget tänkt igenom vilka transaktioner som omfattas?

I och med att Bokföringsnämndens allmänna råd avseende redovisning av inkomstskatt trätt ikraft har gruppen företag och koncerner som måste redovisa uppskjuten skatt ökat betydligt. Detta är bara några av de frågeställningar som är aktuella inför årets bokslut.

Livet fortsätter även efter det att boksluten är klara, därför beskriver vi även de rekommendationer som träder i kraft 1 januari 2003. Exempelvis innebär RR 25 Rapportering av segment ett betydligt mer utvidgat upplysningskrav för de noterade företagen. Även RR 27 Upplysningar och klassificering av finansiella instrument kommer att innebära ett betydligt utökat upplysningskrav. I RR 22 Utformning av finansiella rapporter införs bl.a. ett krav att beskriva förändringen av eget kapital i en separat finansiell rapport i årsredovisningen.

I denna artikel beskriver vi kortfattat det som vi anser vara de väsentligaste nyheterna. Ambitionen är inte, och kan inte heller vara, att ge en fullständig beskrivning av innehållet i rekommendationerna. Syftet med sammanställningen är att väcka tanken. Vi behandlar de normer som publicerats av Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden till och med 23 oktober och som har betydelse vid upprättandet av boksluten. Publicerade utkast har vi valt att inte behandla.

Notera även att Aktiemarknadsnämnden har givit ut ett uppdaterat uttalande om incitamentsprogram. Näringslivets Börskommitté (NBK) har givit ut en uppdaterad rekommendation som trädde i kraft 1 januari 2002 och som behandlar ersättningar till ledande befattningshavare. Vi vill även uppmärksamma att Redovisningsrådets Akutgrupp givit ut ett utkast till uttalande som behandlar upplysningar om aktierelaterade ersättningar till anställda (incitamentsprogram). Upplysningskraven enligt utkastet är omfattande. Akutgruppen anser att frågan om krav på upplysningar är så angelägen att dessa bör tillämpas omedelbart efter att uttalandet slutligen fastställts. Remisstiden gick ut den 30 oktober 2002. Det innebär att bolagen kan bli tvingade att lämna upplysningar redan i de finansiella rapporterna som upprättas för år 2002. Vi behandlar inte ovan nämnda normgivning i vår genomgång.

Carina Edlund och Jorma Kyrö