Innehåll

Balans nr 11 2002

Nyheter inför bokslutet 2002

Även i år presenterar Balans en del av de viktigaste nyheterna inför bokslutsarbetet. Liksom förra året är det Carina Edlund och Jorma Kyrö som gör en översiktlig genomgång och presenterar de viktigaste nyheterna i sammandrag. (De fullständiga reglerna omfattar hundratals sidor.)

Vår artikel i Balans nr 11/2001 som behandlade nyheter inför det förra bokslutet inledde vi med ”i rådande konjunkturläge med fallande börskurser aktualiseras frågor kring värdering av såväl goodwill som moderbolagets redovisade värden på innehav i dotterbolagen”.

Genom den utveckling som varit under det år som gått är denna fråga av ännu högre aktualitet. Aktuellt är även de striktare reglerna avseende omstruktureringsreserver, såväl i juridisk person som på koncernnivå. En ny fråga att ta ställning till är om de utvecklingsprojekt som bolaget arbetar med ska aktiveras i koncernredovisningen. Har bolaget någon väsenlig verksamhetsgren som är under avveckling? Då kan RR 19 behöva tillämpas. Har bolaget all information för att kunna upplysa om närstående relationer och transaktioner som krävs enligt RR 23? Har bolaget tänkt igenom vilka transaktioner som omfattas?

I och med att Bokföringsnämndens allmänna råd avseende redovisning av inkomstskatt trätt ikraft har gruppen företag och koncerner som måste redovisa uppskjuten skatt ökat betydligt. Detta är bara några av de frågeställningar som är aktuella inför årets bokslut.

Livet fortsätter även efter det att boksluten är klara, därför beskriver vi även de rekommendationer som träder i kraft 1 januari 2003. Exempelvis innebär RR 25 Rapportering av segment ett betydligt mer utvidgat upplysningskrav för de noterade företagen. Även RR 27 Upplysningar och klassificering av finansiella instrument kommer att innebära ett betydligt utökat upplysningskrav. I RR 22 Utformning av finansiella rapporter införs bl.a. ett krav att beskriva förändringen av eget kapital i en separat finansiell rapport i årsredovisningen.

I denna artikel beskriver vi kortfattat det som vi anser vara de väsentligaste nyheterna. Ambitionen är inte, och kan inte heller vara, att ge en fullständig beskrivning av innehållet i rekommendationerna. Syftet med sammanställningen är att väcka tanken. Vi behandlar de normer som publicerats av Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden till och med 23 oktober och som har betydelse vid upprättandet av boksluten. Publicerade utkast har vi valt att inte behandla.

Notera även att Aktiemarknadsnämnden har givit ut ett uppdaterat uttalande om incitamentsprogram. Näringslivets Börskommitté (NBK) har givit ut en uppdaterad rekommendation som trädde i kraft 1 januari 2002 och som behandlar ersättningar till ledande befattningshavare. Vi vill även uppmärksamma att Redovisningsrådets Akutgrupp givit ut ett utkast till uttalande som behandlar upplysningar om aktierelaterade ersättningar till anställda (incitamentsprogram). Upplysningskraven enligt utkastet är omfattande. Akutgruppen anser att frågan om krav på upplysningar är så angelägen att dessa bör tillämpas omedelbart efter att uttalandet slutligen fastställts. Remisstiden gick ut den 30 oktober 2002. Det innebär att bolagen kan bli tvingade att lämna upplysningar redan i de finansiella rapporterna som upprättas för år 2002. Vi behandlar inte ovan nämnda normgivning i vår genomgång.

Carina Edlund och Jorma Kyrö

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...