Balans nr 11 2002

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2002:24

Undantag från budplikt avseende teckningsoptioner (Kaupthing Bank hf)

Uttalande 2002:25

Tillämpning av svenska regler om likabehandling vad gäller erbjudet pris vid offentligt erbjudande avseende utländskt bolag noterat i Svergie (Aktiespararna)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Investeringsfonder – förslag till ny lag (SOU 2002:56)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Investeringsfonder – förslag till ny lag (SOU 2002:56). FAR får med anledning härav anföra följande.

Avgränsning av FARs yttrande

FAR inskränker sitt yttrande till att avse frågan om revision av investeringsfonder.

FARs ställningstagande

FAR föreslår att ett krav på revision av investeringsfonder tas in i den blivande lagen.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Betänkande (SOU 2002:52) Beskattning av småföretagare

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Betänkande (SOU 2002:52) Beskattning av småföretagare. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

1. Del 1 – 3:12-reglerna

Allmänt

FAR tillstyrker att 3:12-reglerna ändras i den riktning som utredningen föreslår.

En viktig del av utredningens uppdrag var att utreda möjligheterna till förenklingar i regelsystemet. Det regelsystem som föreslås innebär dock ingen förenkling.

Den föreslagna kvoteringen av kapitalunderlaget enligt IL 43 kap. 24 § är beräknad utifrån felaktiga förutsättningar.

Utredningen har inte analyserat normallönemodellen tillräckligt ingående.

FAR avstyrker förslaget till skärpt kapitalvinstbeskattning av en entreprenör som inte lyckats bygga upp ett eget kapital.

Utredningen har inte inriktat sitt arbete på att finna vägar att stimulera huvudparten av landets seriösa företagare, utan har istället fokuserat på att förhindra att en bråkdel av landets konsulter får en gynnsam skattesituation. Nuvarande regelverk, som föreslås bestå, utgör ett kraftfullt hinder för utvecklingen av svenskt näringsliv.

FAR utvecklar sina synpunkter och framför önskemål om klarläggande på flertalet punkter i följande text.

– – –

2. Del 2 – Generationsskiften

FAR tillstyrker utredningens förslag.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansinspektionen

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot finansiering av särskilt allvarlig brottslighet

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs revisionskommitté

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...