Balans nr 12 2002

Revisionskomittéer/Debatt: Sarbanes-Oxley Act – Revisionskommittéer har inte samma befogenheter som Audit Committees

Lagtexten kan hämtas från http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/multidb.cgi

De flesta är nog uppmärksammade på den nya amerikanska lagen, som går under namnet Sarbanes-Oxley Act1, (SOA) men vad innebär den för Sverige? Nedan skall endast Audit Committee kommenteras.

Låt oss från början slå fast att innebörden av en svensk revisionskommitté inte är det samma som en Audit Committee enligt Amerikansk standard.

SOA, SEC. 2. Definitions (a)(3)(A)(B) och SEC. 205.

Sedan tidigare ingår det i det amerikanska regelsystemet att bolag på den amerikanska börsen skall ha en Audit Committee. Denna utses av Styrelsen. Det nya är att SOA stipulerar att om ingen Audit Committee har utsetts skall hela styrelsen anses vara Audit Committee2. Enligt tidigare gällande amerikansk lagstiftning/praxis kan utländska bolag, som har sina aktier registrerade på en amerikansk börs, få dispens för att utse en Audit Committee. Hur kan då detta påverka svenska bolag och dess revisorer?

SOA, SEC. 102. Registration with the board. (a)

SOA, SEC. 2. Definitions (a)(5) Board.The term Board means the Public Company Accounting Oversight Board established under section 101.

För att få utfärda revisionsrapport m.m. åt amerikanska bolag eller dess dotterbolag (om inte dotterbolaget är av oväsentlig betydelse för koncernen som helhet) skall alla utländska revisionsbolag vara registrerade som ett publikt revisionsbolag3. Revisorerna är bundna av att följa SOA och de speciella regler som utfärdas av The Board4 och SEC (Securities and Exchange Commission).

Vad är en Audit Committe?

Med en Audit Committee menas en kommitté (eller motsvarande) som har tillsats av och med styrelseledamöter i ett bolag med uppgift att övervaka den redovisningsmässiga och finansiella rapporteringsprocessen från bolaget och revisionen av finansiella rapporter. Om ingen sådan kommitté har utsetts anses styrelsen utgöra Audit Committee.

Ingen sådan regel finns i svensk lagstiftning. Som nämnts ovan har det funnits en regel om dispens för utländska bolag med sina aktier registrerade på en amerikansk börs att utse Audit Committe. Vissa svenska bolag har dylik dispens. Dispensen kommer inte att gälla i framtiden.

Ledamöter i Audit Committee

I normalfallet skall varje ledamot i Audit Committee också ingå i styrelsen. Dock får ingen som ingår i Audit Committee samtidigt vara anställd i bolaget5. The Securities and Exchange Commission (SEC) kan göra undantag mot denna regel.

Den ovan nämnda begränsningen strider direkt mot svensk lagstiftning. Den svenska lagstiftningen tillåter att VD och arbetstagarrepresentanter ingår i styrelsen. Det blir således ett problem i det fallet att ingen Audit Committee har utsetts och därmed styrelsen skall anses utgöra även Audit Committee.

SOA, SEC. 301. Public company audit committees. (m)(3)

Finansiell expert i Audit Committee

SEC skall utfärda regler avseende att åtminstone en medlem av Audit Committee är en finansiell expert. SOA beskriver innebörden av begreppet finansiell expert, men lämnar över till kommissionen att utfärda regler härom6.

Ingen sådan regel finns idag i svensk lagstiftning.

SOA, SEC. 407. Disclosure of audit committee financial expert.

Vem tillsätter revisorn m.m.?

Audit Committee är direkt ansvarig för tillsättandet av revisorer, kompensation till dessa samt utöva tillsyn över det arbete som revisorn utför7.

Ovanstående är inte i överensstämmelse med svensk lag. Enligt aktiebolagslagen skall bolagsstämman tillsätta och avsätta revisorn liksom bestämma arvodet till revisorn. Någon tillsyn över revisorn tillkommer inte bolagsstämman utan utförs av myndigheten, Revisorsnämnden.

SOA, SEC. 301. Public company audit committees. (m)(2)

Konsultinsatser

SOA föreskriver att revisorn inte får utföra konsultinsatser8, utöver 5 % av totalt arvode till revisor, utan godkännande av Audit Committee. Såsom konsultinsatser nämns i SOA följande områden, utan att ge någon exakt definition avseende dessa områden:

  1. Bokföring eller andra tjänster relaterade till bokföringstransaktioner eller finansiella rapporter avseende revisionsklienten

  2. Design och införande av finansiella informationssystem

  3. Utvärdering eller bedömningar, rimlighetsbedömningar eller apporttillskott

  4. Aktuarieberäkningar

  5. Internrevision

  6. Management- och personaladministrativa funktioner

  7. Mäklare, investeringsrådgivning eller rådgivning enligt den amerikanska bankformen Investment Bankning

  8. Legala tjänster och expert tjänster som inte förknippade med revisionen och

  9. Andra tjänster som the Board bestämmer, genom föreskrift, är otillåten.

Vidare sägs att ett registrerat publikt revisionsbolag får, för en revisionsklient, utföra icke-revisionstjänster, även inkluderat skattetjänster, som inte beskrivits ovan i punkterna 1–9, endast om konsultinsatsen i förväg har godkänts av revisionsklientens Audit Committee9.

Audit Committee skall också i förväg godkänna varje slag av revisionsinsats, såsom revisionsutlåtande i samband med bl.a. emissioner och börsintroduktioner m.m. samt som ovan sagts icke-revisionsrelaterade konsultinsatser10. Vissa undantag finns, såsom tidigare beskrivit om konsultinsatsen endast uppgår till 5 % av det samlade arvodet till revisorn. Även ytterligare undantag finns.

En av Audit Committee godkänd icke revisionsrelaterad konsultinsats skall öppet redovisas i nästkommande periodiska rapport11.

I svensk lagstiftning finns regeln avseende revisorns oberoende genom den så kallade analysmodellen. Den svenska lagstiftningen ger också revisorn möjligheten (och i vissa fall) skyldighet att bistå med råd och anvisningar för att hjälpa till att rätta till felaktigheter m.m. i bolaget om dessa felaktigheter upptäcks i revisionen och klienten ber om hjälp.

SOA, SEC. 202. Preapproval requirements. (i)(1)(A) och (i)(1)(B)(i)

SOA, SEC. 201. Services outside the scope of practice of auditors. (a)

SOA, SEC. 202. Preapproval requirements. (i)(1)

SOA, SEC. 202. Preapproval requirements. (i)(2)

Redovisningsprinciper

Revisorn skall till Audit Committee rapportera varje tillämpad redovisningsprincip som kan anses kritisk, alternativa redovisningsmetoder som har diskuterats med management samt hur revisorn anser att problemet skall lösas/beskrivas. Dessutom skall även skriftlig kommunikation, såsom brev från revisorn till klientens företagsledning med iakttagelser etc. och rekommenderade åtgärder rapporteras till Audit Committee. Även notering avseende icke justerade påpekanden skall bifogas12.

Denna typ av kommunikation förs i Sverige mellan revisorn och styrelsen, då den svenska lagstiftningen inte adresserar begreppet ”revisionskommitté”.

SOA, SEC. 204. Auditor reports to audit committees.

Upplysning från management

I SOA anges att ”signing officers”, vilket i Sverige torde motsvara ledningen, skall till revisor och Audit Committee upplysa om svagheter i den interna kontrollen, bedrägerier (oavsett väsentliga eller ej) vari management eller anställda varit inblandade i samt huruvida det faktiskt har vidtagits väsentliga förändringar i den interna kontrollen samt eventuella gjorda korrektioner13.

Management skall också utfärda en intern kontrollrapport utvisande vilket ansvar management har för att ta fram och vidmakthålla adekvat intern kontrollstruktur samt rutiner för finansiell rapportering. Rapporten skall också innehålla en bedömning avseende effektiviteten avseende den interna kontrollstrukturen och proceduren med framtagandet av finansiella rapporter14.

Vidare framgår att revisorn skall verifiera och kommentera på den bedömning som klienten gjort avseende intern kontroll. Verifieringen skall ingå i den normala revisionen15.

I dag finns inget krav i svensk lagstiftning på att revisorn skall verifiera en av företagsledningen framtagen rapport avseende intern kontroll.

SOA, SEC. 302. Corporate responsibility for financial reports. (a)(5) och (6)

SOA, SEC. 404. Management assessment of internal controls. (a)

SOA, SEC. 404. Management assessment of internal controls. (b)

Avslutande kommentar

Det kan med ovanstående som stöd konstateras att den amerikanska lagstiftningen företrädd av SOA samt av de speciella regler som utfärdas av The Board och SEC inte står i överensstämmelse med den svenska lagstiftningen. Audit Committee är en amerikansk företeelse som har längre gående befogenheter än vad den frivilligt inrättade svenska motsvarigheten har. Justitiedepartementet har redan tillskrivit EU med avseende på konflikterna mellan svensk och amerikansk lagstiftning avseende innehållet i SOA. EU har därefter haft överläggningar med USA. Frågeställningen måste dock ha en snabb lösning då både de amerikanska och svenska regelsystemen redan i dag är verksamma med motsägelsefulla budskap. Noteras kan att EU och SEC har i oktober 2002 träffats och diskuterat SOA. Det kan härvidlag vidare konstateras att i princip inga framgångar röntes avseende att få vissa ändringar till stånd. Det enklaste vore naturligtvis att den övervakande myndighetens verksamhet, Revisorsnämnden, avseende revisorstillsyn accepterades av de amerikanska myndigheterna samt att vissa undantag görs avseende Audit Committee. För tillfället ser det inte ljust ut med en dylik överenskommelse.

Auktor revisor Hans Pihl , VD, och auktor revisor Jan-Hugo Nihlén , Deloitte & Touche. Jan-Hugo Nihlén medverkade senast i Balans nr 8–9/1999.