Innehåll

Balans nr 2 2002

Böcker: Ett välkommet bidrag till doktrinen

Anna-Lena Dahlqvist, Sigurd Elofsson, Bokföringsbrott och bokföringslagen. (Norstedts Juridik). Stockholm 2002. (182 s.)

Valet av utbildning är som bekant i hög grad bestämmande för individen. Det bestämmer inte bara vad som kommer att bli vederbörandes kunskapsfält och vilka karriärvägar som blir möjliga, utan det påverkar på ett fundamentalt sätt hur han eller hon kommer att angripa och resonera kring olika frågor. För t.ex. ekonomer och jurister är problemområdena ofta gemensamma, men fokus klart olika: de ekonomiska implikationerna av den studerade verkligheten i ena fallet, de rättsliga i det andra. Jurister och ekonomer använder också i hög grad olika språk och har inte alltid lätt att kommunicera.

Ofta är det nödvändigt att nå förbi dessa ”kulturskillnader”. Inom brottmålsjuridiken erbjuder straffansvaret för bokföringsbrott ett exempel härpå. En jurist och en revisor – Anna-Lena Dahlqvist och Sigurd Elofsson, statsåklagare respektive ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten – gör med boken Bokföringsbrott och bokföringslagen ett intressant och mycket lovvärt försök att ge en analys av bokföringsbrottet som överbryggar de språkliga och begreppsliga skillnaderna mellan ekonomi och juridik. Syftet är att åstadkomma en handbok för utredare av ekonomisk brottslighet, men också mera allmänt för revisorer, advokater och andra som i sin verksamhet har att tillse att bokföringslagen efterlevs. Just revisorernas behov av handfast kunskap om bokföringsbrottet har blivit uppenbart genom införande i Aktiebolagslagen år 1999 av upplysningsskyldighet i situationer där styrelseledamot eller VD kan misstänkas ha gjort sig skyldig till vissa typer av brott, bl.a. just bokföringsbrott.

Framför allt är det det s.k. huvudsakskriteriet i straffbudet om bokföringsbrott som författarna har tagit sig an. Straffansvaret omfattar inte varje åsidosättande av bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen utan endast sådant som medför att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. Denna begränsning – i form av vad i straffrätten betecknas som ett effektrekvisit – kopplas i boken till bokföringslagens begrepp och därmed till den ekonomiska verklighet i vilken straffstadgandet är avsett att tillämpas. Huvudsakskriteriet görs till ett mått och blir på det sättet begripligt, skriver författarna i sin inledning.

Det är lätt att se behovet av en handfast vägledning för avgränsningen mellan straffbart och straffritt handlande i avseende på bokföring. Användningen av nyckeltal kan också te sig tilltalande ur rättssäkerhetsynpunkt. Även i propositionstext ges ju ibland sådan anvisning till rättstillämpningen. Ett närliggande exempel är departementschefens uttalande i prop. 1985/86:30 s. 21 f. om hur en obeståndsbedömning i ett företag bör tillgå. Men kanske kan man ändå som jurist tillåtas känna en viss skepsis mot själva tanken att ett normativt formulerat brottsrekvisit på detta sätt skall kunna fångas i siffror och formler.

Boken har fått en tilltalande utformning med exempel i rutor och ett ordentligt sakregister. Däremot får läsaren leta förgäves efter ett direkt återgivande av lagtexten i det straffbud som avhandlas. Fler än jag har kanske också en del att invända mot dispositionen. Borde inte bokföringsskyldigheten ha utretts närmare innan man djupdyker i huvudsakskriteriet?

Dock: boken är ett välkommet bidrag till doktrinen, inte minst med hänsyn till att vi nu har en ny bokföringslag, och författarna förtjänar beröm för en intressant och lovvärd ansträngning att åstadkomma en brygga mellan två professioner som onekligen måste kunna samverka i kampen mot den ekonomiska brottsligheten.

Madeleine Leijonhufvud

Professor i straffrätt vid Stockholms universitet

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...