Balans nr 2 2002

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2002:1

Incitamentsprogram (Initiativuttalande)

Uttalande 2002:2

Vissa frågor om riktade emissioner (Initiativärende)

Bokföringsnämnden

Under denna vinjett publicerar Balans information om normgivning från Bokföringsnämnden. Uttalanden samt motiveringar i sin helhet finns att läsa på Bokföringsnämndens hemsida, http://www.bfn.se

Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Reviderad december 2001.

Bokföringsnämnden (BFN) har i sitt allmänna råd (BFNAR 2000:2) angett hur tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden ska ske.

Vägledningen har reviderats i december 2001.

Idella föreningar – en kort information om bokföring

När den nya bokföringslagen trädde ikraft innebar den stora förändringar för de ideella föreningarna. I en broschyr behandlas de regler i bokföringslagen som anger när en ideell förening är bokföringsskyldig. Den vänder sig framför allt till små ideella föreningar. Broschyren föreligger inte i tryckt skick utan BFN har istället valt att publicera den på sin hemsida.

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se.

Till Finansdepartementet

Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag

(Promemoria Fi2001/4621)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag (Promemoria Fi2001/4621). FAR får med anledning härav anföra följande.

Sammanfattning

FAR avstyrker ett genomförande av förslaget till begränsning av avdragsrätt på sätt som föreslagits i promemorian. FAR motsätter sig dock inte att någon form av regelverk införs i syfte att stävja handel med bolag i vilka det finns orealiserade eller realiserade avdrag för kapitalförluster på delägarrätter m.m.

Läs svaret i sin helhet på www.far.se

Till Finansdepartementet

Kontroll av svart arbetskraft i entreprenader inom byggsektorn

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Kontroll av svart arbetskraft i entreprenader inom byggsektorn (RSV rapport 2001:9). FAR får med anledning härav anföra följande.

Allmänt

Svart arbetskraft i entreprenader inom byggsektorn – liksom i övriga branscher – bör så långt möjligt stoppas. Skattebortfallet är stort, och de svarta ersättningarna snedvrider konkurrensen genom att seriösa företag får svårt att vara kvar på marknaden. ”Anställda” utnyttjar det sociala skyddsnätet.

Det s.k. riksprojektet behandlar i rapporten på ett förtjänstfullt sätt både förslag till lagstiftningsåtgärder som lagts fram i tidigare utredningar utan att ha lett till lagstiftning och alternativa lagstiftningsåtgärder.

– – –

Andra förslag

FAR anser att följande förslag kräver ytterligare utredning för att kunna bedömas.

Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration för alla företag inom byggsektorn oavsett om momsunderlaget understiger 1 miljon kronor

  • Oanmälda revisioner

  • Kontrolluppgiftsskyldighet kvartalsvis trots F-skattsedel

  • Besök på arbetsplats

Läs svaret i sin helhet på www.far.se