Balans nr 2 2002

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2002:1

Incitamentsprogram (Initiativuttalande)

Uttalande 2002:2

Vissa frågor om riktade emissioner (Initiativärende)

Bokföringsnämnden

Under denna vinjett publicerar Balans information om normgivning från Bokföringsnämnden. Uttalanden samt motiveringar i sin helhet finns att läsa på Bokföringsnämndens hemsida, http://www.bfn.se

Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Reviderad december 2001.

Bokföringsnämnden (BFN) har i sitt allmänna råd (BFNAR 2000:2) angett hur tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden ska ske.

Vägledningen har reviderats i december 2001.

Idella föreningar – en kort information om bokföring

När den nya bokföringslagen trädde ikraft innebar den stora förändringar för de ideella föreningarna. I en broschyr behandlas de regler i bokföringslagen som anger när en ideell förening är bokföringsskyldig. Den vänder sig framför allt till små ideella föreningar. Broschyren föreligger inte i tryckt skick utan BFN har istället valt att publicera den på sin hemsida.

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se.

Till Finansdepartementet

Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag

(Promemoria Fi2001/4621)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag (Promemoria Fi2001/4621). FAR får med anledning härav anföra följande.

Sammanfattning

FAR avstyrker ett genomförande av förslaget till begränsning av avdragsrätt på sätt som föreslagits i promemorian. FAR motsätter sig dock inte att någon form av regelverk införs i syfte att stävja handel med bolag i vilka det finns orealiserade eller realiserade avdrag för kapitalförluster på delägarrätter m.m.

Läs svaret i sin helhet på www.far.se

Till Finansdepartementet

Kontroll av svart arbetskraft i entreprenader inom byggsektorn

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Kontroll av svart arbetskraft i entreprenader inom byggsektorn (RSV rapport 2001:9). FAR får med anledning härav anföra följande.

Allmänt

Svart arbetskraft i entreprenader inom byggsektorn – liksom i övriga branscher – bör så långt möjligt stoppas. Skattebortfallet är stort, och de svarta ersättningarna snedvrider konkurrensen genom att seriösa företag får svårt att vara kvar på marknaden. ”Anställda” utnyttjar det sociala skyddsnätet.

Det s.k. riksprojektet behandlar i rapporten på ett förtjänstfullt sätt både förslag till lagstiftningsåtgärder som lagts fram i tidigare utredningar utan att ha lett till lagstiftning och alternativa lagstiftningsåtgärder.

– – –

Andra förslag

FAR anser att följande förslag kräver ytterligare utredning för att kunna bedömas.

Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration för alla företag inom byggsektorn oavsett om momsunderlaget understiger 1 miljon kronor

  • Oanmälda revisioner

  • Kontrolluppgiftsskyldighet kvartalsvis trots F-skattsedel

  • Besök på arbetsplats

Läs svaret i sin helhet på www.far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...