Balans nr 3 2002

Revisionsnyheter: Nordiskt samarbete för påverkan på utvecklingen av de internationella revisionsstandarderna ISA

Sedan drygt ett och ett halvt år har de nordiska länderna en gemensam ledamot i IFAC:s internationella revisionskommitté IAPC, nämligen Jan Bo Hansen från Danmark. Revisionskommittéerna i Danmark, Norge och Sverige har löpande sammanträffanden eller annan form av utbyte av information och synpunkter med honom rörande IAPC:s arbete med de internationella revisionsstandarderna isa. Från FARs revisionskommitté deltar normalt ordföranden Åke Danielsson och sekreteraren Lars-Gunnar Larsson.

Det har alltid varit viktigt att följa och påverka IAPC:s arbete, något som hittills skett främst genom att svara på IAPC:s remisser. Men påverkan är än viktigare nu när isa blivit eller är på väg att bli normerande för att utföra revision enligt god revisionssed i Sverige och övriga nordiska länder. De samnordiska mötena ger en direkt möjlighet att löpande lämna synpunkter och därmed även kunna påverka IAPC:s arbete och tänkande innan det kommer till remisstadiet.

Möte på Arlanda

Det senaste nordiska mötet hölls på Arlanda den 27 februari 2002 inför IAPC:s sammanträde i Kuala Lumpur den 3–8 mars 2002. Bl.a. följande står på IAPC: sdagordning vid detta sammanträde:

  1. Utkast till ny version av ISA 220 Quality Control. Utkastet strukturerar kvalitetskontrollfrågorna utifrån sådana som är relevanta för revisionsföretaget respektive det enskilda uppdraget.

  2. Bearbetat uttalande om revisionsfrågor i samband med e-handel (E-Commerce) efter remissbehandlingen. Remissinstanserna har haft många synpunkter på det. FARs remissvar finns på hemsidan.

  3. Bearbetad standard om revisionsfrågor vid värdering till verkligt värde (Fair Value) efter remissbehandlingen. FARs remissvar finns på hemsidan. Det pågår en samordning med den amerikanska standardsättaren ASB varför någon standard i slutligt skick inte kommer att beslutas av IAPC på marssammanträdet 2002.

  4. Nytt underlag för att ta fram en standard för granskning som utmynnar i ett uttalande med medelhög säkerhet. Detta projekt har varit vilande en tid i IAPC i avvaktan på vidare forskning kring praxis inom detta område. Denna forskning är nu avrapporterad.

  5. Underlag för den första av för närvarande planerade två standarder som skall modernisera ansatsen vid revisorns riskbedömning och ersätta bl.a. nuvarande ISA 400 Risk Assessment and Internal Control och ISA 310 Knowledge of Business. Även här utvecklas de nya standarderna i samarbete med ASB i USA.

  6. Viktiga punkter att beakta i IAPC:s ansats för en standard för revisionen av en koncernredovisning.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...