Balans nr 3 2002

Revisionsnyheter: Nordiskt samarbete för påverkan på utvecklingen av de internationella revisionsstandarderna ISA

Sedan drygt ett och ett halvt år har de nordiska länderna en gemensam ledamot i IFAC:s internationella revisionskommitté IAPC, nämligen Jan Bo Hansen från Danmark. Revisionskommittéerna i Danmark, Norge och Sverige har löpande sammanträffanden eller annan form av utbyte av information och synpunkter med honom rörande IAPC:s arbete med de internationella revisionsstandarderna isa. Från FARs revisionskommitté deltar normalt ordföranden Åke Danielsson och sekreteraren Lars-Gunnar Larsson.

Det har alltid varit viktigt att följa och påverka IAPC:s arbete, något som hittills skett främst genom att svara på IAPC:s remisser. Men påverkan är än viktigare nu när isa blivit eller är på väg att bli normerande för att utföra revision enligt god revisionssed i Sverige och övriga nordiska länder. De samnordiska mötena ger en direkt möjlighet att löpande lämna synpunkter och därmed även kunna påverka IAPC:s arbete och tänkande innan det kommer till remisstadiet.

Möte på Arlanda

Det senaste nordiska mötet hölls på Arlanda den 27 februari 2002 inför IAPC:s sammanträde i Kuala Lumpur den 3–8 mars 2002. Bl.a. följande står på IAPC: sdagordning vid detta sammanträde:

  1. Utkast till ny version av ISA 220 Quality Control. Utkastet strukturerar kvalitetskontrollfrågorna utifrån sådana som är relevanta för revisionsföretaget respektive det enskilda uppdraget.

  2. Bearbetat uttalande om revisionsfrågor i samband med e-handel (E-Commerce) efter remissbehandlingen. Remissinstanserna har haft många synpunkter på det. FARs remissvar finns på hemsidan.

  3. Bearbetad standard om revisionsfrågor vid värdering till verkligt värde (Fair Value) efter remissbehandlingen. FARs remissvar finns på hemsidan. Det pågår en samordning med den amerikanska standardsättaren ASB varför någon standard i slutligt skick inte kommer att beslutas av IAPC på marssammanträdet 2002.

  4. Nytt underlag för att ta fram en standard för granskning som utmynnar i ett uttalande med medelhög säkerhet. Detta projekt har varit vilande en tid i IAPC i avvaktan på vidare forskning kring praxis inom detta område. Denna forskning är nu avrapporterad.

  5. Underlag för den första av för närvarande planerade två standarder som skall modernisera ansatsen vid revisorns riskbedömning och ersätta bl.a. nuvarande ISA 400 Risk Assessment and Internal Control och ISA 310 Knowledge of Business. Även här utvecklas de nya standarderna i samarbete med ASB i USA.

  6. Viktiga punkter att beakta i IAPC:s ansats för en standard för revisionen av en koncernredovisning.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.