Balans nr 3 2002

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden.

Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2002:6

Fråga om vilken information som bör lämnas till aktieägare inför beslut om affärer med närstående, styrelseledamöter, anställda eller större aktieägare. (Aktiespararna)

Uttalande 2002:7

Fråga om erbjudande om konvertering vid företagsrekonstruktion

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet

Regler för Riksrevisionen (SOU 2001:97)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Regler för Riksrevisionen (SOU 2001:97). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs grundläggande inställning

FAR har tidigare framfört sin tillfredsställelse över att den statliga revisionen nu reformeras genom att en oberoende professionell Riksrevision inrättas under Riksdagen.

Avgränsning av FARs yttrande

FARs synpunkter bygger på erfarenheterna från det regelverk som gäller för yrkesrevisorer inom den privata sektorn, vilket även utredningens författningskommentarer refererar till. Med den utgångspunkten begränsar FAR sitt yttrande till tre områden i betänkandet:

  • definitionen av den goda seden på Riksrevisionens område

  • de krav på utbildning och erfarenhet som bör ställas på en riksrevisor

  • styrelsens ställning och uppgifter

Läs svaret i sin helhet på www.far.se