Balans nr 4 2002

Revisionsnyheter: IFAC har utsett de nya ledamöterna i den omgjorda internationella revisionskommittén

Ett viktigt steg i omgörningen av den internationella revisionskommittén IAPC (jfr. Balans nr 8–9/2001) togs den 21 mars 2002 när IFAC:s styrelse utsåg dess nya ledamöter. Kommittén, som nu också byter namn till IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), består av 18 ledamöter och innefattar såväl praktiskt verksamma revisorer som akademiker och representanter för näringsliv och offentlig sektor. Jan Bo Hansen från Danmark ingår även i den nya kommittén, vilket är positivt för de nordiska ländernas möjlighet att också i fortsättningen påverka kommitténs arbete (jfr. Balans nr 2/2002).

I början av april 2002 kommer IAASB att få en egen hemsida <http//www.iaasb.org>.Där kommer information att finnas om kommitténs arbetsprogram, pågående projekt och kommande sammanträden. Kommitténs sammanträden kommer att vara offentliga från och med det som hålls den 14 juni 2002 i Mexico City.

Nytt dokument från IFAC som tar upp vissa risk management-aspekter på e-handel

IFAC har publicerat ett dokument ”E-Business and the Accountant: Risk Management for Accounting Systems in an E-Business Environment”, som är tillgängligt utan kostnad på IFAC:s hemsida <http//www.ifac.org/store>. Dokumentet behandlar bl.a. e-handelns påverkan på affärsverksamheten. Det diskuterar de nya risker som e-handeln medför och som därför behöver uppmärksammas. Det tar också upp utvecklingen av redovisningssystem som säkerställer att transaktionerna i den nya verksamheten blir riktigt redovisade enligt lagar, föreskrifter och standarder. Dokumentet tillhandahåller en referensram för att analysera e-handel från redovisningssynpunkt.

Nytt IFAC-initiativ

IFAC avser att starta ett världsomspännande projekt som ska ta upp problem, frågor och bästa praxis inom områdena finansiell rapportering och verksamhetsrapportering från företag samt ägarstyrning och utförandet av revision.

Projektets yttersta syfte är att stärka tilltron till årsredovisningar och andra finansiella rapporter. En särskild projektgrupp skall tillsättas med representanter från IFAC, revisionskommittéer, styrelser, investerare och företagsledningar.

Se mer om detta i ett pressmeddelande den 21 mars 2002 på <http//www.ifac.org>.

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...