Innehåll

Ett viktigt steg i omgörningen av den internationella revisionskommittén IAPC (jfr. Balans nr 8–9/2001) togs den 21 mars 2002 när IFAC:s styrelse utsåg dess nya ledamöter. Kommittén, som nu också byter namn till IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), består av 18 ledamöter och innefattar såväl praktiskt verksamma revisorer som akademiker och representanter för näringsliv och offentlig sektor. Jan Bo Hansen från Danmark ingår även i den nya kommittén, vilket är positivt för de nordiska ländernas möjlighet att också i fortsättningen påverka kommitténs arbete (jfr. Balans nr 2/2002).

I början av april 2002 kommer IAASB att få en egen hemsida <http//www.iaasb.org>.Där kommer information att finnas om kommitténs arbetsprogram, pågående projekt och kommande sammanträden. Kommitténs sammanträden kommer att vara offentliga från och med det som hålls den 14 juni 2002 i Mexico City.

Nytt dokument från IFAC som tar upp vissa risk management-aspekter på e-handel

IFAC har publicerat ett dokument ”E-Business and the Accountant: Risk Management for Accounting Systems in an E-Business Environment”, som är tillgängligt utan kostnad på IFAC:s hemsida <http//www.ifac.org/store>. Dokumentet behandlar bl.a. e-handelns påverkan på affärsverksamheten. Det diskuterar de nya risker som e-handeln medför och som därför behöver uppmärksammas. Det tar också upp utvecklingen av redovisningssystem som säkerställer att transaktionerna i den nya verksamheten blir riktigt redovisade enligt lagar, föreskrifter och standarder. Dokumentet tillhandahåller en referensram för att analysera e-handel från redovisningssynpunkt.

Nytt IFAC-initiativ

IFAC avser att starta ett världsomspännande projekt som ska ta upp problem, frågor och bästa praxis inom områdena finansiell rapportering och verksamhetsrapportering från företag samt ägarstyrning och utförandet av revision.

Projektets yttersta syfte är att stärka tilltron till årsredovisningar och andra finansiella rapporter. En särskild projektgrupp skall tillsättas med representanter från IFAC, revisionskommittéer, styrelser, investerare och företagsledningar.

Se mer om detta i ett pressmeddelande den 21 mars 2002 på <http//www.ifac.org>.

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)