Balans nr 4 2002

Revisionsnyheter: FARs revisionskommitté

RevS

FARs revisionskommitté är nu i slutfasen av bearbetningen av RevS efter remissbehandlingen. Genomgången av remissvaren har lett till en hel del ändringar och kompletteringar både i sak och rent språkligt. Sakändringarna gäller naturligen i huvudsak de standarder som helt eller delvis har svensk prägel, dvs. den helt svenska standarden för förvaltningsrevisionen (RevS 209) respektive standarden för revisionsberättelsens utformning (RevS 700). Bland övriga ändringar kan särskilt nämnas att RevS 230 Dokumentation har kompletterats med syftet att den skall täcka kraven på dokumentation i den nya revisorslagen och de nya föreskrifterna från Revisorsnämnden som trädde i kraft den 1 januari 2002. Förordet har också kompletterats med en beskrivning av hur RevS för närvarande förhåller sig till revisionen inom offentlig sektor.

Revisionskommittén har kommit långt i arbetet med att ta fram en sammanhållen ”produkt” med arbetsnamnet ”Standard för revision i Sverige” som kommittén skall presentera för styrelsen i juni 2002. Denna produkt innehåller utöver RevS, som baseras på de internationella revisionsrekommendationerna isa, även de delar i den nuvarande rekommendationen ”Revisionsprocessen” som tills vidare skall vara kvar eftersom de (ännu) saknar motsvarighet internationellt. Den innehåller också de övriga nuvarande rekommendationerna och uttalandena i revisionsfrågor från FAR. Den för närvarande (mars 2002) tänkta strukturen på den nya produkten är följande:

Standard för revision i Sverige

  • Förord till standard för revision i Sverige

  • (A) Standarder för revision RevS (dvs. de RevS som baseras på isa samt helsvenska RevS 209 och i hög grad svenskbearbetade RevS 700 (jfr. ovan))

  • (B) Uttalande i revisionsfrågor som behandlas i RevS (dvs. det internationella uttalandet 1005 om de särskilda övervägandena vid revisionen av små företag)

  • (C) Uttalande i revisionsfrågor som inte behandlas i RevS (dvs. de delar i den nuvarande rekommendationen ”Revisionsprocessen” som tills vidare skall vara kvar eftersom de (ännu) saknar motsvarighet internationellt)

  • (D) FARs rekommendationer (RevR) och övriga uttalanden (RevU) i revisionsfrågor (dvs. de rekommendationer och uttalanden om svenska förhållanden som idag finns på sidorna 1191-1251 i Samlingsvolymen 2002).

Det finns för närvarande inget beslut om ikraftträdandekaraktär på och -tidpunkt för den nya standarden.

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...