Balans nr 4 2002

Revisionsnyheter: FARs revisionskommitté

RevS

FARs revisionskommitté är nu i slutfasen av bearbetningen av RevS efter remissbehandlingen. Genomgången av remissvaren har lett till en hel del ändringar och kompletteringar både i sak och rent språkligt. Sakändringarna gäller naturligen i huvudsak de standarder som helt eller delvis har svensk prägel, dvs. den helt svenska standarden för förvaltningsrevisionen (RevS 209) respektive standarden för revisionsberättelsens utformning (RevS 700). Bland övriga ändringar kan särskilt nämnas att RevS 230 Dokumentation har kompletterats med syftet att den skall täcka kraven på dokumentation i den nya revisorslagen och de nya föreskrifterna från Revisorsnämnden som trädde i kraft den 1 januari 2002. Förordet har också kompletterats med en beskrivning av hur RevS för närvarande förhåller sig till revisionen inom offentlig sektor.

Revisionskommittén har kommit långt i arbetet med att ta fram en sammanhållen ”produkt” med arbetsnamnet ”Standard för revision i Sverige” som kommittén skall presentera för styrelsen i juni 2002. Denna produkt innehåller utöver RevS, som baseras på de internationella revisionsrekommendationerna isa, även de delar i den nuvarande rekommendationen ”Revisionsprocessen” som tills vidare skall vara kvar eftersom de (ännu) saknar motsvarighet internationellt. Den innehåller också de övriga nuvarande rekommendationerna och uttalandena i revisionsfrågor från FAR. Den för närvarande (mars 2002) tänkta strukturen på den nya produkten är följande:

Standard för revision i Sverige

  • Förord till standard för revision i Sverige

  • (A) Standarder för revision RevS (dvs. de RevS som baseras på isa samt helsvenska RevS 209 och i hög grad svenskbearbetade RevS 700 (jfr. ovan))

  • (B) Uttalande i revisionsfrågor som behandlas i RevS (dvs. det internationella uttalandet 1005 om de särskilda övervägandena vid revisionen av små företag)

  • (C) Uttalande i revisionsfrågor som inte behandlas i RevS (dvs. de delar i den nuvarande rekommendationen ”Revisionsprocessen” som tills vidare skall vara kvar eftersom de (ännu) saknar motsvarighet internationellt)

  • (D) FARs rekommendationer (RevR) och övriga uttalanden (RevU) i revisionsfrågor (dvs. de rekommendationer och uttalanden om svenska förhållanden som idag finns på sidorna 1191-1251 i Samlingsvolymen 2002).

Det finns för närvarande inget beslut om ikraftträdandekaraktär på och -tidpunkt för den nya standarden.

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)