Innehåll

Balans nr 4 2002

Europa-frågor: Nya regler om ägarstyrning i sikte?

Under det senaste decenniet har intresset för ägarstyrning, eller corporate governance som det heter på engelska, ökat inom EU och dess medlemsstater. Introduktionen av euron, den ökade rörligheten av kapital, varor, tjänster och personer över EUs gränser, det globalt ökande konkurrenstrycket, ny teknik, privatiseringen av statliga företag, ökad spridning av aktier samt ett ökat antal fusioner bland stora europeiska företag (och europeiska börser) skapar ett mycket stort intresse bland europeiska aktörer för att förstå de nationella reglerna för ägarstyrning och de hinder som kan finnas för utvecklingen av en inre kapitalmarknad inom EU. Som ett led i att skapa en fullt integrerad europeisk kapitalmarknad till 2005, enligt det mål som fastställts i Financial Services Action Plan från 1999, har EU-kommissionen tagit fram en jämförande studie om ägarstyrning i medlemsländerna.

Olikheter i ägarstyrning kan skapa onödig osäkerhet för både emittenter och investerare. Ett företag som t.ex. vill skaffa kapital i olika europeiska länder kan tvingas att använda sig av olika ägarstyrningsregler. Investerare som vill vara aktiva på flera marknader inom EU kan t.ex. upptäcka att de inte har samma rättigheter överallt. Med detta i åtanke fick EU-kommissionen i uppdrag att se över de nationella reglerna för ägarstyrning för att finna eventuella legala och administrativa hinder som kunde hämma utvecklingen av en gemensam kapitalmarknad inom EU.

Studien beskriver de olika ägarstyrningsreglerna som påverkar företagen inom EU. Den visar på de likheter och olikheter som finns samt ger information om den förväntade utvecklingen inom området.

Den största olikheten är relaterad till de anställdas roll, vilken ofta finns reglerad i nationell lag. I Danmark, Luxemburg, Tyskland och Österrike, liksom i Sverige, har anställda inom företag av en viss storlek rätt att utse vissa medlemmar till styrelsen. I Finland och Frankrike har företagen möjlighet, men ingen skylighet, att ge anställda denna rättighet. I övriga medlemsländer är det endast aktieägarna som har möjlighet att utse styrelse. Detta skapar stora skillnader inom EU avseende aktieägares inflytande i företaget.

En expertgrupp (High Level Group of Company Law Experts) kommer under våren att organisera en konsultationsrunda för att få in synpunkter på studien. Syftet är att ge rekommendationer till EU-kommissionen under sommaren om hur denna kan skapa ett modernt ramverk för bolagsrätt, inklusive ägarstyrning, inom EU.

Studien kan stimulera debatten i medlemsländerna, på EU-nivå och internationellt. I Sverige har debatten runt ägarstyrningsfrågor redan tagit fart i samband med orimliga avgångsvederlag och höga pensionsavtal. EUs arbete kan leda till nya regler på området, vilket kan komma att beröra en mängd svenska företag framöver.

Studien finns tillgänglig i sin helhet på:

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/news/corp-gov-codes-rpt_en.htm

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.