Innehåll

Balans nr 4 2002

Danmark – utkast till rekommendation om aktieoptioner

Den danska redovisningskommittén har gett ut U28, Oplysning om aktiebaseret vederläggelse med egne aktier. I utkastet föreslås att;

  • inte för närvarande kräva att företag skall redovisa en kostnad i resultaträkningen i samband med att man ställer ut optioner till anställda

  • et av noterna skall framgå, bland annat, det verkliga värdet per balansdagen på utställda optioner

  • beräkningen av värdet på optionerna kan baseras på olika modeller men i bilaga anges att den så kallade Black-Scholes modellen enligt många bedömare ger det bästa uttrycket för verkligt värde.

Utkastet utgår från de krav på upplysningar som IAS 19, Employee Benefits, anger. De kraven har också intagits i det utkast till rekommendation om Ersättningar till anställda som Redovisningsrådet gav ut i juni i fjol. Det finns emellertid en väsentlig skillnad. I Rådets utkast står att företag skall lämna upplysning om ”det verkliga värdet vid emissionstidpunkten av företagets egna egetkapitalinstrument förutom aktieoptioner. Den danska kommittén går alltså ett steg längre än IAS 19, vilket jag tycker är motiverat. Vad som överraskar mig är dock att man inte kräver information om optionernas verkliga värde vid tidpunkten för utställandet. Det är ju sannolikt det värdet som, när tiden är mogen, kommer att påverka det redovisade resultatet.

Redaktör: Rolf Rundfelt