Innehåll

Balans nr 5 2002

IFRIC har haft sitt första sammanträde

IFRIC, det vill säga IASBs motsvarighet till Akutgruppen, hade sitt första sammanträde i april. Bland de frågor som behandlades var:

  • redovisning av transaktioner mellan företag som står under gemensam kontroll. Frågan gäller om transaktionerna skall redovisas till verkligt värde eller till redovisade värden. USA verkar ha tagit ställning för verkliga värden

  • hur skall de företag som har överskott i sina pensionsstiftelser fastställa det maximala belopp som kan redovisas som tillgång, det vill säga som motsvarar nuvärdet av framtida inbesparade premieutbetalningar

  • hur skall ett företag avgöra om två eller flera transaktioner är kopplade till varandra och därför skall redovisas som en transaktion. Det här är en frågeställning som bland annat behandlas i RR 11, Intäkter. Det som sägs där och i Föreställningsramen är att en tillämpning av synsättet att redovisningen skall återspegla den ekonomiska innebörden av ett affärsupplag snarare än den legala formen att man kopplar ihop transaktioner. En vägledning vore välkommen men det är svårt att se hur den skulle kunna göras så generell att den motiverar ett eget uttalande.

Redaktör: Rolf Rundfelt