Innehåll

Balans nr 6–7 2002

Europa-frågor: ”Sverige uppfyller inte konvergenskriterierna”

EU-kommissionen har åter fastställt att sverige inte uppfyller de så kallade konvergenskriterierna. Dessa kriterier, som bygger på ekonomiska mål utarbetade av EU-kommissionen, måste uppfyllas av alla länder som vill delta i valutaunionen. Minst en gång vartannat år ska EU-kommissionen och Europeiska Centralbanken rapportera till Ministerrådet om Sverige uppfyller dessa mål.

Det finns fem kriterier som ska vara uppfyllda:

  1. Stabila priser. Inflationen får inte överstiga inflationen i de tre länder som har den lägsta inflationen med mer än 1,5 procentenheter.

  2. Sunda statsfinanser. Budgetunderskottet får vara maximalt 3 procent av BNP. Statsskulden får vara högst 60 procent av BNP.

  3. Stabila växelkurser. Valutorna ska hålla sig inom växelkursmekanismen ERM2:s normala bandbredd (+/– 2,25 procent) under två år före inträdet i EMU. Valutan får således inte variera med mer än +/– 2,25 procent i förhållande till euron.

  4. Långa räntor. Den långa räntan får vara högst 2 procentenheter högre än räntan i de tre länder som har den lägsta inflationen.

  5. Oberoende centralbank.

I den granskning som gjordes i maj konstateras att Sverige inte uppfyller två av de fem kriterierna. Sverige uppfyller formellt sett inte det tredje kriteriet om stabil växelkurs då den svenska kronan inte är ansluten till ERM2. Den svenska kronan har dessutom fluktuerat kraftigt mot euron de senaste två åren.

Sverige uppfyller inte heller det femte kravet om en oberoende centralbank. Enligt EU-kommissionen måste Riksbanken bli mer självständig. EU-kommissionen syftar bland annat på de extra överföringarna från Riksbanken till staten på 20 miljarder kronor i år, liksom en liknande överföring förra året. EU-kommissionen skriver bland annat i sin rapport: ”Händelser i Sverige 2001 och 2002 har klart visat på avsaknaden av detaljerad lagstiftning om utdelning av vinstmedel och extraordinära utbetalningar till statskassan, särskilt avsaknaden av lagstiftning som garanterar att Riksbanken behåller de finansiella resurser som krävs för att genomföra alla ECBS-relaterade (Europeiska centralbankssystemet) arbetsuppgifter”.

Det ovan nämnda innebär att även om Sverige skulle vilja övergå till euro idag så är det inte möjligt. Det hindrar dock inte att en snabb förändring kan ske. Om en eventuell folkomröstning nästa år ger ett ”ja” till ett valutabyte, finns planer på att ansluta kronan till ERM2 så snart som möjligt. Finansministern har dessutom meddelat att Riksbankslagstiftningen kommer att ses över om ett medlemskap blir aktuellt.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.