Innehåll

Balans nr 8–9 2002

Internationellt: FASB-uttalande om optionsredovisning

FASB har tidigare uttalat att de inte har för avsikt att återuppväcka den debatt om redovisning av personaloptioner som var nära att knäcka FASB i mitten av 90-talet. I ett pressmeddelande daterat den 31 juli antyds dock en förändring. Det man hänvisar till är att ett antal företag börjat kostnadsföra sina optionsprogram, krav på en ändrad redovisning från finansanalytiker och portföljförvaltare och inte minst arbetet inom IASB. FASB skriver att man nära följer diskussionerna inom IASB och att man planerar att sammanfatta IASBs förslag och skicka ut dem för remiss till amerikanska företag.

Enligt den amerikanska rekommendationen krävs upplysningar om verkligt värde på personaloptioner endast i årsredovisningen. FASB har meddelat att man har för avsikt att föreslå att upplysningar också skall lämnas kvartalsvis. FASB antyder också att det kan bli aktuellt att ändra en övergångsregel som finns i den nuvarande rekommendationen, FAS 123. Enligt denna skall företag som börjar kostnadsföra optioner endast beakta kommande optionsprogram. Det som FASB ifrågasätter är om man inte också skall tillåta en retroaktiv tillämpning.

Redaktör: Rolf Rundfelt