Balans nr 8–9 2002

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se >

Uttalande 2002:12

Fråga om undantag från budplikt (Linc AB)

Uttalande 2002:13

Fråga om god sed vid utköp av dotterbolag från aktiemarknadsbolag m.m. (Scania)

Uttalande 2002:15

Fråga om undantag från budplikt, riktad nyemission (Gabrielsson Invest AB, Music Network Records AB)

Uttalande 2002:17

Frågor om styrelsen borde ha underställt bolagsstämman fråga om domicilbyte samt om värderingsutlåtande borde ha inhämtats. (Nobel Biocare AB)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Utkast till vägledning om redovisning av intäkter

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens utkast till vägledning Redovisning av intäkter (Dnr 114/00).

Allmänt

Redovisningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter tillåter undantag för redovisningen i juridisk person, såtillvida som redovisning får ske inom ramen för inkomstskattelagens regler. Det nu föreliggande utkastet från BFN utsträcker dessa lättnadsregler till små och medelstora koncerner. FAR har inga invändningar mot denna utsträckning. FAR finner BFNs utkast ge en mer pedagogisk framställning av alternativen än som varit möjlig i rådets rekommendation, som ju uppställningsmässigt nära anknyter till förebilden IAS 18 Revenue.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet

Finansdepartementets Promemoria om de s.k. 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten (Fi2002/1588)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepartementets Promemoria om de s.k. 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten, och får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker att modell D genomförs med retroaktiv verkan från den 1 januari 1999.

Detta innebär att reglerna i 48a kap. Inkomstskattelagen (IL) om framskjuten beskattning vid andelsbyten utvidgas till att omfatta även onoterade aktier och därmed även s.k. kvalificerade andelar. FAR anser att de nya reglerna – på den skattskyldigas begäran – bör få tillämpas på andelsbyten fr.o.m den 1 januari 1999. Ett ytterligare villkor för detta bör vara att den skattskyldige har begärt uppskov vid andelsbytet enligt de nuvarande reglerna.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet

Riksskatteverkets promemoria om ändrade regler för egenavgifter och särskild löneskatt (Fi2002/2027)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Riksskatteverkets promemoria om ändrade regler för egenavgifter och särskild löneskatt (Fi2002/2027). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron (Ds 2002:22)

FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på en promemoria avseende en redovisning av sjukfrånvaron i arbetslivet.

FARs ståndpunkt

FAR avstyrker de föreslagna lagändringarna.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet

Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag (Fi2002/1565)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag (Fi2002/1565). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR avstyrker den föreslagna uppskovsregeln. FAR kan inte finna att den i praktiken innebär någon förenkling eller avgörande förbättring för nystartade företag.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemoria avseende vissa mervärdesskattefrågor (Fi2002/2346)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Promemoria avseende vissa mervärdesskattefrågor (Fi 2002/2346). FAR får härmed med anledning härav anföra följande.

Sammanfattning

FAR är generellt sett positiv till de framlagda förslagen till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, men ställer sig tveksam till vissa delar.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansinspektionen

Förenklade årsredovisningsregler för mindre ömsesidiga försäkringsföretag och understödsföreningar (FI Dnr 01-9135-201)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Förenklade årsredovisningsregler för mindre ömsesidiga försäkringsföretag och understödsföreningar (FI Dnr 01-9135-201), och att därvid särskilt kommentera vissa i remisskrivelsen framställda frågor. FAR får med anledning härav anföra följande.

  1. De föreslagna förutsättningarna är tillräckliga för att fånga in de företag som i dag har dispens från ÅRFL på grund av sin storlek.

  2. Det finns inga skäl mot att något av promemorians förslag till undantag från ÅRFL och FFFS 2000:2 skall genomföras.

  3. Den föreslagna samordningen med tillsynsrapporteringen till Finansinspektionen är praktiskt lämplig.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansinspektionen

Finansinspektionens förhållningssätt till Redovisningsrådets rekommendationer och Akutgruppens uttalanden

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remisskrivelsen (Dnr 01-7721-200).

FAR har inga invändningar mot de förslag till tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer respektive Akutgruppens uttalanden som förs fram i remisskrivelsen.

Eftersom promemorian inte avser att belysa hur EG-förordningen om tillämpning av IAS/IFRS fr.o.m. 2005 skall tillämpas finner FAR skrivningen i avsnitt 2, Bakgrund/EU-kommissionen, (överst på sid. 7) motsägelsefull. Hänvisningarna (i promemorian) efter detta datum är tänkta att avse de till svenska översatta IAS-standarderna. Rimligtvis måste Finansinspektionen vid den tidpunkten anpassa allmänna råd och föreskrifter till det regelverk som då kommer att gälla.

I avsnitt 4.2.1, sid. 10, har Redovisningsrådets rekommendation om leasing medtagits två gånger, dels som RR 6, dels (korrekt) som RR 6:99.

I avsnitt 4.2.1, sid. 11, tredje stycket, hänvisas till Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. Detta dokument är en ren översättning av motsvarande IASC-dokument. Det har ingen formell status utan är enligt Redovisningsrådet närmast att betrakta som ett för rådet internt arbetsdokument. Att föreskriva att det skall beaktas av de finansiella företagen är därför att ge dokumentet en status som inte är förutsedd.

I avsnitt 4.4.2 anges ett antal rekommendationer som är avsedda att tillämpas enbart i koncernredovisningen. Uppräkningen är inte fullständig utan bör kompletteras med RR 13 Intresseföretag och RR 14 Joint Ventures.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementets promemoria den 13 juni 2002 Redovisning av könsfördelning i företagsledningar. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker förslagen i promemorian.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Rådet för Kommunal Redovisning

Redovisning av leasingavtal

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Rådets för Kommunal Redovisning utkast i februari 2002 Redovisning av leasingavtal. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR biträder Rådets uppfattning att Redovisningsrådets rekommendation RR 6 Redovisning av leasingavtal utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting.

I utkastet föreslås att ett leasingavtal inte skall redovisas som finansiellt utan som operationellt om avtalets värde är obetydligt. Rådet bör överväga att förtydliga om ”avtalets värde” skall anses vara anskaffningsvärdet för den leasade tillgången eller summan av leasingavgifterna.

När det gäller sale-and-lease-back-transaktioner anser Rådet att det förhållande att vinsten redovisas vid försäljningen och att leasingavtalet klassificeras som ett vanligt hyresavtal ofta leder till en missvisande redovisning. För att bättre återspegla transaktionens ekonomiska innebörd skulle försäljningsvinsten därför, som föreskrivs i RR 6, böra periodiseras över leasingperioden. Rådets ställningstagande är att leasingavtal om sale-and-leaseback-transaktioner som huvudprincip skall klassificeras som finansiella leasingavtal. FAR anser dock att reglerna om sale-and-leaseback-transaktioner i RR 6, punkterna 51–59 är tillräckliga för att motverka den befarade missvisande redovisningen.

Kravet på upplysning om förfallotid för operationella leasingavtal bör förtydligas. FAR anser att upplysningskraven i RR 6 bör tillämpas även av kommuner och landsting.

Rådets rekommendation bör kräva att upplysning lämnas om den aktuella redovisningen har tillämpat övergångsregeln att leasingavtal tecknade före den 1 januari 2002 får klassificeras som operationella om en sådan avvikelse från RR 6 anses vara angelägen.

FAR tillstyrker i övrigt införandet av en rekommendation i enlighet med utkastet.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté