Revisionen av små företag

Som bekant finns ett särskilt uttalande om olika aspekter vid tillämpningen av de nya revisionsstandarderna RS vid revisionen av små företag, ReVU 1005. Den internationella förlagan IAPS 1005 publicerades i mars 1999. IAASB arbetar nu med en ny version av 1005, som skall vara uppdaterad med nya eller ändrade ISA efter mars 1999, och planerar att ge ut en remissversion efter sitt sammanträde i mars 2003.

Redaktionell kommentar: Rollen för 1005 kommer att förändras i framtiden eftersom IAASB tidigare (september 2002) har beslutat att övervägandena vid småföretagsrevision skall framgå direkt av respektive ISA och inte som nu vara samlade i ett särskilt uttalande. Första steget i denna förändring är att alla nya ISA från IAASB kommer att ha småföretagsaspekter, där sådana bedöms nödvändiga, direkt på relevant ställe i standardens huvudtext. Detta betyder alltså att 1005 som självständigt uttalande kommer att försvinna över tiden.

Översiktlig granskning av delårsrapporter

IAASB planerar att publicera en remissversion av en ny ISA om översiktlig granskning av delårsrapporter efter marssammanträdet 2003. Standarden kommer att gälla för delårsrapporter enligt lagstiftning eller annat regelverk och revisorn skall ha revision av föregående årsredovisning som grund för den översiktliga granskningen. Standarden kommer att kräva att ett uppdragsbrev finns och vägledning kommer att ges om bl.a. väsentlighet och proformainformation.

Koncernrevision och användning av det arbete som utförts av en annan revisor

Remissversionen av den ändrade ISA 600 om koncernrevision och användning av det arbete som utförts av en annan revisor planeras bli offentliggjord efter IAASB:s sammanträde i juli 2003. Standarden kommer bl.a. att formulera kraven på koncernrevisorns deltagande i den andra revisorns revisionsprocess liksom lägga fast kraven på dokumentation.

Oegentligheter

IAASB beslutade att den förestående översynen av ISA 240 om oegentligheter och fel skall bygga på den befintliga standarden. Den skall alltså inte baseras på den nyligen utgivna amerikanska standarden SAS 99 eftersom den är mycket detaljerad och inte följer den allmänna ISA-strukturen. Detta hindrar inte att de grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt som finns i SAS 99 och som är ändamålsenliga skall tas in i den omgjorda standarden. Den omgjorda ISA 240 kommer endast att behandla oegentligheter (”fraud”) medan vägledningen om revisorns ansvar för att upptäcka fel (”error”) skall täckas av andra befintliga standarder.

Redaktionell kommentar: Ur ett svenskt och europeiskt perspektiv är IAASB:s beslut om basen för omgörningen av ISA 240 glädjande och viktigt eftersom det markerar synen att revisionsstandarderna skall vara principbaserade och inte baserade på detaljerade regler.

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

Redaktör:

Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)