Innehåll

Balans nr 1 2003

Revisionsnyheter: Departementspromemoria om bokföringsbrott

Justitiedepartementet har i december 2002 sänt en departementspromemoria ”Bokföringsbrott och brott mot borgenärer” (DS 2002:57) på remiss till bl.a. FAR.

Promemorian slår i avsnittet om gällande rätt fast bl.a. att genom att det i 6 kap. 2 § BFL beträffande innehållet i årsredovisningen hänvisas till årsredovisningslagarna har ifrågavarande regler i dessa lagar gjorts till en del av BFL:s regelverk rörande upprättande av årsbokslut. Detta innebär bl.a. att ansvar för bokföringsbrott kan drabba den som när han upprättar årsbokslut har att följa någon av årsredovisningslagarnas bestämmelser men åsidosätter denna skyldighet. Enligt 3 § skall de företag som inte upprättar årsredovisning avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. I fråga om det materiella innehållet i årsbokslut hänvisas till ett antal bestämmelser i årsredovisningslagen (promemorian sidan 39).

Promemorians förslag innebär enligt sammanfattningen generellt en strängare syn på åsidosättanden av bokföringslagens regler. Bl.a. skärps kraven på att bokföringsskyldigheten fullgörs i ekonomiskt trängda lägen. Det föreslås inget utvidgat straffansvar för den som tillhandahåller bokföringen. Däremot förtydligas straffbestämmelsen i syfte att inskärpa kravet på att den bokföringsskyldige lever upp till BFL:s regler om att bevara räkenskapsinformation på sätt som innebär att den är tillgänglig. En ny gradindelning av bokföringsbrottet föreslås, bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott. Straffskalorna för såväl grovt bokföringsbrott som bokföringsbrott av det lindrigaste slaget föreslås skärpta. Det s.k. huvudsakskriteriet föreslås behållas i sin nuvarande utformning.

Revisionskommittén är huvudansvarig för FARs remissvar som skall avges i början av mars 2003.

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

Redaktör:

Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...