Innehåll

Balans nr 1 2003

Revisionsnyheter: Departementspromemoria om bokföringsbrott

Justitiedepartementet har i december 2002 sänt en departementspromemoria ”Bokföringsbrott och brott mot borgenärer” (DS 2002:57) på remiss till bl.a. FAR.

Promemorian slår i avsnittet om gällande rätt fast bl.a. att genom att det i 6 kap. 2 § BFL beträffande innehållet i årsredovisningen hänvisas till årsredovisningslagarna har ifrågavarande regler i dessa lagar gjorts till en del av BFL:s regelverk rörande upprättande av årsbokslut. Detta innebär bl.a. att ansvar för bokföringsbrott kan drabba den som när han upprättar årsbokslut har att följa någon av årsredovisningslagarnas bestämmelser men åsidosätter denna skyldighet. Enligt 3 § skall de företag som inte upprättar årsredovisning avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. I fråga om det materiella innehållet i årsbokslut hänvisas till ett antal bestämmelser i årsredovisningslagen (promemorian sidan 39).

Promemorians förslag innebär enligt sammanfattningen generellt en strängare syn på åsidosättanden av bokföringslagens regler. Bl.a. skärps kraven på att bokföringsskyldigheten fullgörs i ekonomiskt trängda lägen. Det föreslås inget utvidgat straffansvar för den som tillhandahåller bokföringen. Däremot förtydligas straffbestämmelsen i syfte att inskärpa kravet på att den bokföringsskyldige lever upp till BFL:s regler om att bevara räkenskapsinformation på sätt som innebär att den är tillgänglig. En ny gradindelning av bokföringsbrottet föreslås, bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott. Straffskalorna för såväl grovt bokföringsbrott som bokföringsbrott av det lindrigaste slaget föreslås skärpta. Det s.k. huvudsakskriteriet föreslås behållas i sin nuvarande utformning.

Revisionskommittén är huvudansvarig för FARs remissvar som skall avges i början av mars 2003.

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

Redaktör:

Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)