Innehåll

Balans nr 1 2003

Fortfarande saknas miljöinformation i många företags årsredovisningar!

Flera av Sveriges större företag redovisar inte miljöinformation i förvaltningsberättelsen i enlighet med kraven i årsredovisningslagen. Åsa Bäckström och Jenny Zetterberg redogör här för en undersökning som Deloitte & Touche genomfört av årsredovisningarna för 2001 från Sveriges 30 största företag.

Enligt 6 kap. 1 § tredje stycket i årsredovisningslagen (1995:1554) skall företag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken (1998:808) i sin förvaltningsberättelse för räkenskapsår påbörjade efter 1 januari 1999 lämna upplysningar i övrigt om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Denna skyldighet går utöver den allmänna upplysningsskyldigheten i förvaltningsberättelsen som anges i 6 kap. 1 § första och andra stycket.

Det innebär att tillstånds- och anmälningspliktiga företag måste lämna information om sin miljöpåverkan, oavsett om den betraktas som väsentlig eller ej. Det absoluta kravet på lämnande av miljöinformation tillkom för att förstärka det tidigare kravet i årsredovisningslagen (ÅRL 6 kap. 1 § första och andra stycket) om att företag i förvaltningsberättelsen skall lämna information som ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Det kravet inbegriper även väsentlig miljöinformation såsom ändrade marknadsförutsättningar, betydande saneringsbehov eller överskridande av tillståndsvillkor.

Bokföringsnämnden har i sitt uttalande ”BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen” angivit att man anser att bolag med tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter i förvaltningsberättelsen skall lämna följande upplysningar:

 • Information om verksamhet som bedrivs som är tillstånds- eller anmälningspliktig.

 • Information om vad tillstånds- eller anmälningsplikten avser.

 • För tillståndspliktig verksamhet skall anges om miljöpåverkan i huvudsak sker genom utsläpp till luft, vatten eller mark eller genom avfall eller buller.

 • Om väsentliga tillstånd skall förnyas under kommande räkenskapsåret skall detta anges liksom skälet därtill.

 • Om tillstånd eller godkänd anmälan ännu inte föreligger skall detta kommenteras.

 • Eventuella väsentliga förelägganden enligt miljöbalken skall kommenteras.

 • Information om hur beroende företaget är av den tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheten.

Bokföringsnämnden menar vidare att det absoluta miljörelaterade upplysningskravet i årsredovisningslagen är begränsat till den direkta påverkan på den yttre miljön som företagets tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamhet i Sverige ger upphov till. I tillägg anses det även som intressant för företag att lämna upplysningar om sin indirekta miljöpåverkan och eventuell miljöpåverkande verksamhet vid utländska anläggningar. Upplysningskravet omfattar även förvaltningsberättelsen i koncernredovisningen men i denna anses upplysningar om miljön kunna lämnas mer översiktligt.

Deloitte & Touches undersökning av förvaltningsberättelserna i de 30 största (baserat på omsättning per 31 december 2001) svenska företagens koncernredovisningar visar att 20 av de största företagen bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet och omfattas av kravet på lämnandet av miljöinformation i förvaltningsberättelsen. I tabellen på nästa sida specificeras i vilken utsträckning de 20 företagen lämnar upplysningar i sina respektive förvaltningsberättelser som överensstämmer med Bokföringsnämndens tolkning av årsredovisningslagens krav på lämnandet av miljöinformation.

I några fall lämnar företag miljöinformation i förvaltningsberättelsen som fullt ut överensstämmer med den information som Bokföringsnämnden efterfrågar i sitt uttalande. Det innebär att en god redovisningssed för lämnandet av miljöinformation i förvaltningsberättelsen delvis har börjat utvecklats under den period som gått sedan kravet på att lämna sådan information trädde i kraft. I enskilda fall har företag gått längre och valt att i tillägg upplysa om sin väsentliga miljöpåverkan. Kännetecknande för dessa fall har varit att företagets väsentliga miljöpåverkan inte alltid varit i överensstämmelse med den påverkan på den yttre miljön som den tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheten ger upphov till.

Undersökningens resultat visar samtidigt att flera av de större svenska företagen ännu inte uppfyller de krav på lämnandet av miljöinformation som ställs i årsredovisningslagen och som den tolkats av Bokföringsnämnden. Inte heller lämnas i förvaltningsberättelsen miljöinformation som överensstämmer med den goda redovisningssed som är under utveckling. Detta trots att lagen varit i bruk under snart fyra räkenskapsår.

Det är styrelsen och verkställande direktören för respektive tillstånds- och anmälningspliktigt företags ansvar att i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om sin miljöpåverkan. I uttalande från FARs revisionskommitté ”Revisorns beaktande av miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen” understryks att det är företagsledningen som ansvarar för att företagets verksamhet följer lagar och förordningar, bl.a. miljöbalken och årsredovisningslagen.

Revisorn skall granska den miljöinformation som lämnas i förvaltningsberättelsen. I samma uttalande från FARs revisionskommitté fastställs att revisorn som en del i planeringen av sin granskning bör skaffa sig allmän kunskap om de miljölagar och miljöförordningar som har betydelse i fråga om företagets miljöfrågor. Revisorn bör även informera sig om de principer och rutiner som företaget tillämpar för att efterleva dessa lagar och förordningar. Väsentliga miljöfrågor ur revisorns synvinkel är, enligt revisionskommittén, den lagstadgade informationen i företagets förvaltningsberättelse och frågor som har en väsentlig ekonomisk påverkan på företagets årsredovisning.

Granskningen skall säkerställa att miljöinformationen i förvaltningsberättelsen uppfyller ÅRL:s krav. Revisionskommittén konstaterar vidare att revisorn i den omfattning god revisionssed bjuder skall granska bolagets årsredovisning jämte styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Miljöinformation har därvid ingen särställning utan omfattas av samma regler på fullständighet, riktighet och verifierbarhet som annan information.

Bristerna i den miljöinformation som företag lämnar visar att revisorn har möjligheten att spela en viktig roll genom att påtala att väsentlig lagstadgad miljöinformation saknas i förvaltningsberättelsen. Revisorn bör i dessa sammanhang tydligt kommunicera vilken miljöinformation som är obligatorisk att upplysa om för vissa typer av företag och hur den kommer granskas. En sådan diskussion bör även användas för att säkerställa att alla andra miljöfrågor som har en väsentlig ekonomisk påverkan på företaget tydligt redovisas i årsredovisningen.

Information som lämnas i förvaltningsberättelsen

2001

1999

Att företaget bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

18 (20)

20 (21)

Vad tillstånds- eller anmälningsplikten avser

14 (20)

Ej uppgift

Fullständig upplysning om huvudsaklig miljöpåverkan

14 (20)

21 (21)

Information om förnyelse av tillstånd

4 (20)

11 (21)

Kommentar till eventuella väsentliga förelägganden enligt miljöbalken

2 (20)

9 (21)

Kommentar till beroendet av den tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheten

4 (20)

6 (21)

Tabell 1: Högra kolumnen visar utfallet vid en liknande undersökning som genomfördes på årsredovisningarna för 1999. Jämförbarheten är inte fullständig.

Av Åsa Bäckström

och

Jenny Zetterberg

Åse Bäckström är ekonomie licentiat och konsult, Sustainability Assurance & Reporting, Deloitte & Touche

Jenny Zetterberg

är ekonomie magister och konsult, Sustainability Assurance & Reporting, Deloitte & Touche

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...