Innehåll

Balans nr 1 2003

Far–dagen 2002: Nytt kvalitetskontrollsystem efter EG-rekommendation

År 2000 kom en EG-rekommendation om kvalitetskontroll. Och FARs system för kvalitetskontroll uppfyller inte alla krav enligt rekommendationen. Vi har därför under ungefär ett år arbetat med ett nytt system tillsammans med Svenska Revisorsamfundet SRS och målsättningen har varit att det nya systemet ska accepteras av Revisorsnämnden (RN).

Det sade Bo Ribers, ordförande i FARs kvalitetsnämnd, när han på FAR-dagen presenterade riktlinjerna för omorganisationen av kvalitetskontrollen.

FAR och SRS har arbetat tillsammans med att ta fram ett regelverk. Det nya systemet för kvalitetskontroll medför en koppling till RNs disciplinära verksamhet, vilket kräver en harmonisering av organisationernas system.

– Vi har haft informations- och avstämningsmöten med RN, men de har inte accepterat alla punkter i regelverket.

FARs och SRS nya system för kvalitetskontroll ska ledas av en kvalitetskontrollstyrelse som leder och övervakar kontrollen. Ledamöterna i denna styrelse utses av revisorsorganisationerna och andra organsationer. De ”andra organisationerna” är för närvarande Svenskt Näringsliv, Företagarnas Riksorganisation och Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Vilka ärenden som, i avanonymiserad forma, ska vidarebefordras till RN beslutas av kvalitetskontrollstyrelsen. Men det är endast brister som bedöms kunna leda till upphävande av auktorisation/godkännande eller allvarlig varning som rapporteras.

Enligt systemet tar kvalitetsnämnderna i respektive förening samt kvalitetskontrollstyrelsen endast del av anonymeriserade kontrollrapporter.

För att säkerställa enhetlighet i bedömningarna är riktlinjerna, checklistorna och anvisningarna betydligt mer detaljerade än tidigare. Dessutom ska rapporterna vara mer deskriptiva än tidigare.

– Vi har också ett instrument som vi kallat för ajournering. Möjligheten till ajournering innebär att vissa brister kan åtgärdas. Dessutom kvarstår möjligheten att kvalitetsnämnden kan besluta om omkontroll.

– Nytt är att det är FAR/SRS som bestämmer tidpunkten för kontrollen.

RN har alltså inte accepterat det nya systemet utan vill ha en egen kvalitetssäkring utöver möjligheten att påverka innehåll i riklinjer, checklistor och anvisningar.

RN vill också veta vilka uppdrag som granskats av kvalitetskontrollanter samt namn på alla de revisorer mot vilka det riktas anmärkning, inte bara de som i avanonymiserad form lämnas till RN.

Dessutom vill RN veta vilka ärenden som kvalitetskontrollstyrelsen fått för bedömning om ärendet ska vidare till RN och vilket beslut kvalitetskontrollstyrelsen tagit i dessa fall.

– Efter anmodan vill RN också ha fullständig dokumentation från utförda kvalitetskontroller.

– Det är betydande krav och önskemål som RN har och vi har kommit fram till att dessa inte är i enlighet med FARs roll, avslutade Bo Ribers.

Av

Bengt Holmquist

och

Åsa Johansson

Fotnot: Årsstämman beslutade senare på FAR-dagen om införande av nytt kvalitetskontrollsystem.