Balans nr 1 2003

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se >

Uttalande 2002:30

Fråga om undantag från budplikt vid företagsrekonstruktion (Telenor-Utfors)

Uttalande 2002:31

Fråga om undantag från budplikt vid företagsrekonstruktion (Telenor-Utfors; omprövning av 2002:30)

Bokföringsnämnden

BFN beslutade vid sitt sammanträde den 2 december 2002 om följande uttalanden:

  • Uttalande om näringsverksamhet i bostadsrättsföreningar (12/12-02)

  • Uttalande om redovisning av försäljning från myntautomat (12/12-02)

  • Uttalande om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund (12/12-02)

  • Uttalande om redovisning av bidrag av likvida medel i ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ (12/12-02)

  • Uttalande om tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen (12/12-02)

Uttalandena finns på <http://www.bfn.se>

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Bokföringsnämnden

Utkast till ändring av allmänt råd och vägledning rörande löpande bokföring

FAR har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över Bokföringsnämndens (BFN) Utkast till ändring av allmänt råd och vägledning rörande löpande bokföring. FAR får med anledning härav anföra följande.

Ändringen avser hur ideella föreningar och registrerade trossamfund undantas från kravet att redovisa kontanta in- och utbetalningar senast påföljande arbetsdag. Undantaget verkställs genom att skilja mellan arbetsdagar med näringsverksamhet och ”arbetsdagar” utan näringsverksamhet. Det exempel på en sådan åtskillnad som beskrivs på sidan 18 föranleder FAR att ifrågasätta om normgivning verkligen behövs på en så detaljerad nivå.

Förslaget anger dessutom att bokföringen alltid skall vara fullgjord inom en vecka efter betalningstillfället.

FAR anser att BFN bör överväga att utforma undantaget på ett enklare sätt genom att tillåta ideella föreningar och registrerade trossamfund att registrera kontanta in- och utbetalningar senast en vecka efter betalningstillfället.

I övrigt har FAR inga kommentarer.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemoria om mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt radio- och TV-sändningar

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Promemoria om mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt radio- och TV-sändningar (Fi2002/3814).

FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.

FAR vill dock peka på två frågor som bör beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

  • Införande av regler i mervärdesskattelagen

  • Redovisningstidpunkter

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...