Balans nr 10 2003

FARs disciplinnämnd

När FARs stadgar ändrades 2001 så att även specialister kan bli ledamöter återinfördes FARs disciplinnämnd, som hade avskaffats när Revisorsnämnden bildades. Disciplinnämnden skall hantera dels klagomål mot FAR-ledamöter som inte står under Revisorsnämndens tillsyn (specialistledamöterna), dels klagomål mot revisorsledamöter som avser tjänster som ligger utanför den nya revisorslagens definition av revisionsverksamhet och som därför inte heller ingår i Revisorsnämndens tillsyn (t.ex. fristående rådgivning till icke-revisionsklienter). Disciplinnämnden avdömde på våren 2003 sitt första ärende. Detta refereras nedan av disciplinnämndens sekreterare, regeringsrättssekreteraren

Margareta Palmstierna.

Ärende med dnr 1/2002 Beslut 26 maj 2003

Ärendet gällde värdering av aktier i ett advokataktiebolag i samband med bodelning.

Bakgrunden var att ena parten, X, som var verksam i bolaget, hade tillskiftats samtliga aktier i detta. Efter bodelningen gjorde motparten, Y, gällande att aktierna hade ett betydligt högre värde än det som legat till grund för bodelningen. Y stödde sig på ett värderingsutlåtande enligt vilket aktierna kunde åsättas ett avkastningsvärde om ca två och en halv milj. kr. Det ombud som varit Y behjälplig vid bodelningsförhandlingarna hade, på sin sida, skaffat ett värderingsutlåtande från auktoriserade revisorn Z. I utlåtandet hade Z åsatt aktierna ett substansvärde om ca 500 000 kr. Y anmälde Z till disciplinnämnden.

Frågan i ärendet var huruvida Z vid sin värdering av aktierna hade åsidosatt god revisorssed genom att värdera aktierna enligt substansvärdemetoden och inte enligt avkastningsvärdemetoden och därför skulle åläggas disciplinpåföljd.

Disciplinnämnden fann att så inte var fallet och att anmälningen inte föranledde någon åtgärd.

I sin bedömning anmärkte nämnden inledningsvis att ärendet gällde värdering av aktier i ett advokataktiebolag vars verksamhet väsentligen byggde på innehavarens personliga insatser. Nämnden konstaterade därefter att i detta fall, i likhet med i andra fall där ett företags framtida intjäningsförmåga var starkt beroende av huruvida innehavaren även i fortsättningen medverkade i verksamheten eller inte, värdering av aktierna ofta gjordes enligt substansvärdemetoden. Med hänsyn därtill kunde det, enligt nämndens mening, inte läggas Z till last att han hade valt att vid sin värdering av aktierna använda sig av denna metod. Inte heller förelåg någon omständighet som visade att Z i övrigt vid utförande av sitt uppdrag brustit i de skyldigheter som åvilat honom.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...