Balans nr 10 2003

FARs disciplinnämnd

När FARs stadgar ändrades 2001 så att även specialister kan bli ledamöter återinfördes FARs disciplinnämnd, som hade avskaffats när Revisorsnämnden bildades. Disciplinnämnden skall hantera dels klagomål mot FAR-ledamöter som inte står under Revisorsnämndens tillsyn (specialistledamöterna), dels klagomål mot revisorsledamöter som avser tjänster som ligger utanför den nya revisorslagens definition av revisionsverksamhet och som därför inte heller ingår i Revisorsnämndens tillsyn (t.ex. fristående rådgivning till icke-revisionsklienter). Disciplinnämnden avdömde på våren 2003 sitt första ärende. Detta refereras nedan av disciplinnämndens sekreterare, regeringsrättssekreteraren

Margareta Palmstierna.

Ärende med dnr 1/2002 Beslut 26 maj 2003

Ärendet gällde värdering av aktier i ett advokataktiebolag i samband med bodelning.

Bakgrunden var att ena parten, X, som var verksam i bolaget, hade tillskiftats samtliga aktier i detta. Efter bodelningen gjorde motparten, Y, gällande att aktierna hade ett betydligt högre värde än det som legat till grund för bodelningen. Y stödde sig på ett värderingsutlåtande enligt vilket aktierna kunde åsättas ett avkastningsvärde om ca två och en halv milj. kr. Det ombud som varit Y behjälplig vid bodelningsförhandlingarna hade, på sin sida, skaffat ett värderingsutlåtande från auktoriserade revisorn Z. I utlåtandet hade Z åsatt aktierna ett substansvärde om ca 500 000 kr. Y anmälde Z till disciplinnämnden.

Frågan i ärendet var huruvida Z vid sin värdering av aktierna hade åsidosatt god revisorssed genom att värdera aktierna enligt substansvärdemetoden och inte enligt avkastningsvärdemetoden och därför skulle åläggas disciplinpåföljd.

Disciplinnämnden fann att så inte var fallet och att anmälningen inte föranledde någon åtgärd.

I sin bedömning anmärkte nämnden inledningsvis att ärendet gällde värdering av aktier i ett advokataktiebolag vars verksamhet väsentligen byggde på innehavarens personliga insatser. Nämnden konstaterade därefter att i detta fall, i likhet med i andra fall där ett företags framtida intjäningsförmåga var starkt beroende av huruvida innehavaren även i fortsättningen medverkade i verksamheten eller inte, värdering av aktierna ofta gjordes enligt substansvärdemetoden. Med hänsyn därtill kunde det, enligt nämndens mening, inte läggas Z till last att han hade valt att vid sin värdering av aktierna använda sig av denna metod. Inte heller förelåg någon omständighet som visade att Z i övrigt vid utförande av sitt uppdrag brustit i de skyldigheter som åvilat honom.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...