Balans nr 10 2003

Revisorsnämnden: Fakta

Vilka är nämndens uppgifter?

Revisorsnämnden är tillsynsmyndighet för godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. De övergripande målen är två:

1) att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag, samt

2) att säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav.

Nämnden ordnar prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen samt beslutar om godkännanden och auktorisationer samt utövar tillsyn över de kvalificerade revisorerna, bland annat genom beslut i disciplinärenden och förhandsbesked i frågor om god sed.

Nämnden svarar för att god revisionssed och god revisorssed utvecklas ändamålsenligt. Man utgår i stor utsträckning från revisorsorganisationerna FARs och SRS:s rekommendationer i sina ställningstaganden. Men nämnden har tolkningsföreträde beträffande den goda sedens innehåll. Detta visar sig i form av föreskrifter, uttalanden och i beslut i enskilda ärenden. Beslut i disciplinärenden kan av revisorn överklagas vid allmän förvaltningsdomstol. Anmälare kan inte klaga.

Vem sitter i nämnden?

Ordförande är Elisabeth Palm, f.d. kammarrättspresident och domare vid Europadomstolen. Vice ordförande är hovrättspresident Gunnel Wennberg.

Ledamöter är avdelningschef Eva Ekström, Finansinspektionen, godkänd revisor Klas-Erik Hjorth, Lindebergs Grant Thornton, skattejurist Kerstin Nyquist, Svenskt näringsliv, utredningssekreterare Jan-Erik Moreau, lo, professor Claes Norberg, Lunds universitet, skattechef Vilhelm Andersson, Riksskatteverket, och auktor revisor Ulla Nordin Buisman, Pricewater-houseCoopers.

Vem betalar?

Verksamheten finansieras helt genom avgifter som revisorerna betalar, bl.a. års-, ansöknings- och examinationsavgifter.

Vilka är anställda?

Revisorsnämndens sekretariat har sjutton anställda, huvudsakligen jurister och ekonomer, varav några tidigare varit auktoriserade revisorer. Direktör är Peter Strömberg. Per Eskilsson är chefsjurist och svarar för att samordna och planera disciplinärenden. Inger Blomberg är chefsrevisor och ansvarig för samordning och planering av systematisk och uppsökande tillsyn.

Vilka regler gäller?

Revisorsnämnden arbetar utifrån bestämmelserna i revisorslagen (2001:883). Därtill finns förordningen om revisorer (1995:665) med närmare bestämmelser om tillämpning av revisorslagen samt en förordning med instruktion för Revisorsnämnden (1995:666). Revisorsnämnden har också utfärdat egna föreskrifter: om utbildning och prov, om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering. Riksskatteverket har utfärdat särskilda riktlinjer för sina underrättelser till Revisorsnämnden.

Såväl Revisorsnämndens föreskrifter som Riksskatteverkets riktlinjer finns tillgängliga på nämndens webbplats <http://www.revisorsnamnden.se>.Där finns också nämndens beslut i disciplinärenden och förhandsbesked från de senaste åren.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...