Balans nr 10 2003

Revisorsnämnden: Fakta

Vilka är nämndens uppgifter?

Revisorsnämnden är tillsynsmyndighet för godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. De övergripande målen är två:

1) att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag, samt

2) att säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav.

Nämnden ordnar prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen samt beslutar om godkännanden och auktorisationer samt utövar tillsyn över de kvalificerade revisorerna, bland annat genom beslut i disciplinärenden och förhandsbesked i frågor om god sed.

Nämnden svarar för att god revisionssed och god revisorssed utvecklas ändamålsenligt. Man utgår i stor utsträckning från revisorsorganisationerna FARs och SRS:s rekommendationer i sina ställningstaganden. Men nämnden har tolkningsföreträde beträffande den goda sedens innehåll. Detta visar sig i form av föreskrifter, uttalanden och i beslut i enskilda ärenden. Beslut i disciplinärenden kan av revisorn överklagas vid allmän förvaltningsdomstol. Anmälare kan inte klaga.

Vem sitter i nämnden?

Ordförande är Elisabeth Palm, f.d. kammarrättspresident och domare vid Europadomstolen. Vice ordförande är hovrättspresident Gunnel Wennberg.

Ledamöter är avdelningschef Eva Ekström, Finansinspektionen, godkänd revisor Klas-Erik Hjorth, Lindebergs Grant Thornton, skattejurist Kerstin Nyquist, Svenskt näringsliv, utredningssekreterare Jan-Erik Moreau, lo, professor Claes Norberg, Lunds universitet, skattechef Vilhelm Andersson, Riksskatteverket, och auktor revisor Ulla Nordin Buisman, Pricewater-houseCoopers.

Vem betalar?

Verksamheten finansieras helt genom avgifter som revisorerna betalar, bl.a. års-, ansöknings- och examinationsavgifter.

Vilka är anställda?

Revisorsnämndens sekretariat har sjutton anställda, huvudsakligen jurister och ekonomer, varav några tidigare varit auktoriserade revisorer. Direktör är Peter Strömberg. Per Eskilsson är chefsjurist och svarar för att samordna och planera disciplinärenden. Inger Blomberg är chefsrevisor och ansvarig för samordning och planering av systematisk och uppsökande tillsyn.

Vilka regler gäller?

Revisorsnämnden arbetar utifrån bestämmelserna i revisorslagen (2001:883). Därtill finns förordningen om revisorer (1995:665) med närmare bestämmelser om tillämpning av revisorslagen samt en förordning med instruktion för Revisorsnämnden (1995:666). Revisorsnämnden har också utfärdat egna föreskrifter: om utbildning och prov, om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering. Riksskatteverket har utfärdat särskilda riktlinjer för sina underrättelser till Revisorsnämnden.

Såväl Revisorsnämndens föreskrifter som Riksskatteverkets riktlinjer finns tillgängliga på nämndens webbplats <http://www.revisorsnamnden.se>.Där finns också nämndens beslut i disciplinärenden och förhandsbesked från de senaste åren.