Balans nr 12 2003

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2003:29

Fråga om god sed vid återkallande av offentligt erbjudande (Optovent)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Bokföringsnämnden

Utkast till Bokföringsnämndens vägledning ”Nedskrivningar”

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till allmänt råd och vägledning om nedskrivningar (juni 2003). FAR får med anledning härav anföra följande.

Sammanfattning

FAR avstyrker att utkastet fastställs som uttryck för god svensk redovisningssed. FAR finner inte övertygande skäl tala för sådana vittgående avsteg från Redovisningsrådets rekommendation RR 17 Nedskrivningar som utkastet innebär. Redovisningsrådets rekommendationer (som i sin tur bygger på IAS) skall vara klart vägledande för när en tillgång skall skrivas ner (”recognition”) och hur mycket (”measurement”). Eventuella lättnader för icke-noterade företag skall i första hand avse mängden av tilläggsupplysningar (”disclosures”). Denna tanke finns för övrigt klart uttalad i BFNAR 2000:2, där det bl.a. uttalas att BFNs tillämpningsnormering syftar till att bidra till att enhetliga principer tillämpas för transaktioner och händelser av likartat slag. FAR finner det inte motiverat att på detta område införa lättnader annat än för de minsta företagen, dvs. på samma sätt som förfarits i BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. RR 17.18 tillåter att ett företag ”i vissa fall” gör förenklingar vid beräkningen av återvinningsvärdet, men bara om det är sannolikt att det beräknade värdet inte väsentligen skiljer sig från vad som framkommer med tillämpning av de mer detaljerade beräkningar som beskrivs i rekommendationen.

FAR har dessutom i ett antal remissyttranden motsatt sig föreslagna ”lättnader” i redovisningsregler för t.ex. kommunala bostadsbolag. De nu föreslagna reglerna innebär lättnader som sådana företag skulle kunna utnyttja med konkurrenssnedvridande verkan.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Internationell redovisning i svenska företag (SOU 2003:71)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över IAS utredningens betänkande Internationell redovisning i svenska företag (SOU 2003:71). FAR beklagar att svaret genom ett internt misstag inte kommit att postas i rätt tid. FAR får med anledning av remissen anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker IAS-utredningens förslag med följande kvalifikationer.

  • Förslagen bör genomföras så att svenska företag kan tillämpa IFRS från 2005

  • Frågan om att avskaffa kopplingen mellan redovisning och beskattning bör tas upp på nytt

  • FAR hänvisar, bl.a. beträffande tillsyn och efterlevnad, till sitt yttrande över Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22)

  • Företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS bör inte behöva följa särsvenska regler om redovisning av taxeringsvärden, medelantal anställda i olika länder m.m.

  • Finansinspektionens förslag att anpassning till IAS i vissa fall skall ske genom föreskrifter bör inte genomföras, eftersom tillämpningsbestämmelserna bör finnas samlade

  • Den använda terminologin bör helt anpassas till moderniseringsdirektivet

  • LIFO bör inte införas som tillåtet alternativ

  • Tillämpningsområdet för enskilda standarder, t.ex. IAS 40 och 41, bör inte definieras särskilt för Sverige, så att en ”svensk IFRS” uppstår

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To Technical Director

International Auditing and Assurance Standards Board

IAASB ED Revised ISA 300 ”Planning the Audit”

FAR has the pleasure to submit the following comments on the Proposed Revised International Standard on Auditing 300 Planning the Audit.

FAR comments

Existing ISA 300 states that obtaining knowledge of the entity’s business is an important part of planning an audit. The Proposed ISA 300 no longer includes that but refers in paragraph 1 to Audit Risk EDs for obtaining an understanding of the entity and its internal control. At the end of paragraph 3 it is said that the nature and extent of planning activities will vary according to, among other things, the auditor’s understanding of the entity and its environment, including its internal control. In various other paragraphs in the Proposed ISA 300 there are also references to matters well known from what is stated in the Audit Risk EDs, but without explicit reference to those EDs or specific sections or paragraphs in them. Paragraph 6 says that planning is a continual and iterative process.

Considering what has been said above the present drafting of the Proposed ISA 300 results in confusion as to the practical interactivity of the two standards, including the timing between the various planning procedures required or guided on in the Proposed ISA 300 and the performing procedures required and guided on in the Audit Risk EDs. We suggest that the issue of timing and reference between the standards be better addressed in order to avoid the risk that the Proposed ISA 300 becomes or is seen as a stand-alone standard. That would result in deskoriented documents (i.e. Overall Audit Strategy and Audit Plan) not related to and being effective tools in the performance of the audit.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To Technical Director

International Auditing and Assurance Standards Board

IAASB ED Revised ISA 240 ”The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements”

FAR has the pleasure to submit the following comments on the Proposed Revised International Standard on Auditing 240 The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements.

General comments

FAR welcomes the revised ISA on Fraud and thinks that it is appropriately drafted taken as a whole. FAR would like to offer the following comments, aiming at further improvement.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To International Accounting Standards Board

Attn: Ms Sandra Thompson

Dear Ms Thompson,

Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 39 Financial Instruments, Fair Value Hedge Accounting for a Portfolio Hedge of Interest Rate Risk

In response to your request for comments FAR has the following comments on the proposed amendments to IAS 39.

Overall comments

We support the aim of the proposed amendments, i.e. to enable fair value hedging to be applied more readily to a portfolio hedge of interest rate risk. It is important to find – within the principles of hedge accounting in IAS 39 – approaches that allow appropriate and accepted risk management methods to be reflected in hedge accounting without major systems changes. We agree with the industry that inconsistencies should be avoided between the approach followed for risk management and the hedge accounting.

We, therefore, believe that the methodology set out in the ED is too prescriptive. We would support an approach under which a net position may be designated as the hedged item. That would, in our opinion, not be much different from the permission in IAS 39 to hedge ”portions” and layers of risk. Consequently we believe that an entity should be permitted to exclude prepayment risk from the risk being hedged as long as it can be measured reliably. We would in this context point at ICG 121 that states ”the fair value exposure attributable to prepayment risk can generally be hedged with options”.

We are concerned that the prescriptive approach in the ED may not allow entities to apply it without significant tracking requirements and systems changes. The proposals further provide but one possible solution based on the allocation of amounts into time-periods and we believe that other approaches should be allowed, e.g. statistical ones.

We understand that the ED largely responds to issues raised by the banking industry. We would take the opportunity to point at other risks also managed on a ”net basis”, viz. the fact that foreign currency risk management by a corporate entity often uses a central treasury ”netting centre” which creates similar issues in terms of the need for a practical solution that aligns risk management and hedge accounting. We believe the Board should reconsider these issues.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To Peter Clark,

Senior Project Manager

International Accounting Standards Board

Exposure Draft ED 5, Insurance Contracts

In response to your request, FAR has the following comments on the Exposure Draft ED 5, Insurance Contracts.

General comments

FAR supports the efforts to create a standard for the uniform financial reporting of insurance contracts and believes that the issuance of the Phase I proposed standard is an important stepping stone in this process. The issuance of Phase II will be necessary to ensure that consistency is finally accomplished, and FAR recommends that this process be addressed as expeditiously as possible.

FAR suggests that the Board should reconsider the proposal in paragraph 33 to exempt an insurer from disclosing the fair value of its insurance assets and insurance liabilities for dates before 31 December 2006. Such sunset clause may result in embarrassment if the Board is confronted with a need to allow for more time for Phase II.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>