Innehåll

Balans nr 2 2003

Europa–frågor: EUs inre marknad fyller tio år

I år är det tio år sedan de inre gränserna öppnades inom EU. Detta arbete startade redan 1968, då en gemensam tullunion infördes. 1986 presenterade den dåvarande ordföranden i EU-kommissionen, Jacques Delors, den ”Europeiska enhetsakten” där utformningen av en inre marknad beskrivs. Mellan 1986 och 1992 antogs 280 nya lagar. Dessa lagar innebar bl. a. att byråkratin för företag som gjorde affärer över gränserna minskade betydligt.

Det talas ibland om ”de fyra friheterna”, vilket innebär att vi inom EU har fri rörlighet av personer, varor, tjänster och kapital. Det är fortfarande en hel del hinder som återstår inom dessa områden, men redan idag finns tydliga tecken på stora vinster för samhället. EU-kommissionen har räknat ut att nära 2,5 miljoner extra arbetstillfällen har skapats under dessa tio år. EUs BMP är betydligt högre än vad den annars skulle ha varit, vilket givit ett extra välstånd till EUs medborgare med i genomsnitt 5 700 euro per hushåll.

I samband med utvärderingen av den inre marknadens tio år sa Frits Bolkestein, ansvarig kommissionär inom området: ”den inre marknaden har förändrat Europa till oigenkännlighet på tio år. Den har skapat miljontals arbetstillfällen och hundratals miljarder euro av ökat välstånd. Den har rivit gränser och öppnat dörrar. Européerna kan bo, studera, arbeta eller pensionera sig varhelst de önskar inom Europa. Konsumenterna har fått ett större urval av produkter av hög kvalitet. Företagen har tillgång till en mycket större marknad.

Europa är bättre skyddat vid konjunkturnedgångar. Men vi behöver göra den inre marknaden ännu bättre. Nästa årtionde blir inte mindre viktigt. Kommissionen ska med nöje anta utmaningen.

Under de senaste tio åren har den genomsnittliga prisskillnaden minskat från 21,4% till 14,4%. Den Europeiska Monetära Unionen, EMU, är ett steg i riktningen mot en mer integrerad inre marknad. Med den gemensamma valutan, euron, väntas prisharmoniseringen öka ytterligare.

Arbetet med den inre marknaden är långt ifrån klart. Skarp kritik har riktats mot flera medlemsländer under åren för att de inte infört nya EU-direktiv i sin nationella lagstiftning i tid och för att de inte följt de nya lagarna, som rör den inre marknaden. EU-kommissionen vill ge arbetet ytterligare fart och kommer i april att presentera en utarbetad strategi för den inre marknadens framtid. Planen ska gälla för perioden 2003–2006 och ska utformas i samarbete med EUs institutioner, medlemsländerna, företag, konsumentorganisationer mm. Fokus kommer bland annat att ligga på tjänstesektorn, där en hel del hinder finns kvar. En annan utmaning är utvidgningen. Med upp emot 25 medlemsländer och 452 miljoner medborgare kommer nya hinder att dyka upp på vägen mot en fullt integrerad inre marknad. En fungerande inre marknad är ett måste om EU ska kunna nå sitt högt uppställda mål att bli den mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen till år 2010.

Mer information om den inre marknaden finns på: http://europa.eu.int/comm/10years

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwcglobal.com