Innehåll

Balans nr 4 2003

Noteringar: Nu finns den panel som ska övervaka de svenska börsföretagens finansiella rapportering

Föreningen för utvecklande av god redovisningssed har nu inrättat en ”särskild och självständig” panel för övervakning av finansiell rapportering. Den ska övervaka att de aktiebolag som är noterade på svenska börser eller aktiemarknaden rapporterar i enlighet med reglerna.

Det betyder att dessa ska upprätta all sin finansiella rapportering i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer och naturligtvis även med tillämpliga lagar och förordningar. Rådets rekommendationer har ju numer i stort sett samma innehåll som de internationella standards (IAS/IFRS) som ges ut av IASB (International Accounting Standards Board) och som skall bli styrande i EU fr.o.m. 2005.

Syftet är att skydda investerarna och att också upprätthålla allmänhetens förtroende för den svenska kapitalmarknaden. Frågor kring regler och efterlevnad på olika marknader har hamnat i fokus, både p.g.a. internationaliseringen av regelverket och de senaste årens uppmärksammade redovisningsskandaler.

Panelen ska själv avgöra vilka ärenden den tar upp till behandling. Utgångspunkterna ska vara väsentlighet och risk. Felaktigheterna som tas upp kan komma till panelens kännedom både direkt och indirekt. Prövningarna baseras huvudsakligen på publicerat material med står panelen fritt att begära in förtydliganden och kompletteringar. De bolag som berörs av utredningar ska också ha en möjlighet att yttra sig inför panelen. Ärenden som tas upp ska också meddelas till den börs eller marknadsplats där bolaget handlas.

Vidare kommer den nya panelen också att verka för att generella problem uppmärksammas. Sådana ska i första hand rapporteras till Redovisningsrådet. Panelens uttalanden i olika ärenden kommer att vara offentliga. Sanktioner i de olika fallen ska utdömas av aktuell börs eller marknadsplats efter panelens uttalanden och utredningar.

I panelen har f.d. justitierådet Hans-Gunnar Solerud utsetts till ordförande. Vice ordföranden är direktör Clas Reuterskiöld och professor Lars Östman. Övriga ledamöter är auktoriserade revisorn Ulf Egenäs, direktör Catarina Fritz, auktoriserade revisorn Hans Karlsson, direktör Christina Liffner, direktör Kajsa Lindstål, direktör Mats-Olof Ljunqquist och direktör Ingvar Pettersson. Samtliga är valda på två år.

Den här nya panelen blir alltså tillsammans med Redovisningsrådet (där nyligen direktör Carl-Henrik Lindgren, Electrolux, och t.f. professor Walter Schuster från Handelshögskolan i Stockholm tillträtt som ledamöter) och Akutgruppen den tredje självständiga enheten under Föreningen för utvecklande av god redovisningssed.

Föreningens medlemmar är Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholmsbörsen, FAR, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Ordförande är direktör Olof Lund, TietoEnator, som representerar Svenskt Näringsliv. Vice ordföranden är Anders Ackebo, chef för marknadsövervakning vid Stockholmsbörsen och f.d. auktoriserade revisorn Bertil Edlund, tidigare styrelseordförande i Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...